Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20184
Title: Сторітелінг у дизайні візуальних комунікацій: методи побудови динамічного сюжету
Other Titles: Storytelling in visual communication design: the methods of dynamical plot creation
Authors: Скляренко, Наталія
Романюк, Ольга
Колосніченко, Марина
Keywords: динамічні візуальні комунікації
сторітелінг
динамічний сюжет
методи проєктування
зовнішня реклама
dynamical visual communication
storytelling
dynamical plot
design methods
outdoors advertisement
Issue Date: 2022
Citation: Скляренко Н. Сторітелінг у дизайні візуальних комунікацій: методи побудови динамічного сюжету / Н. Скляренко, О. Романюк, М. Колосніченко // Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2022. – Вип. 54, Т. 2. – С. 102-108.
Source: Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Topical issues of the humanities: an intercollegiate collection of researchers working with young people with Drohobych workers at Ivan Franko University
Abstract: У роботі розкрито методи побудови динамічного сюжету на прикладі об’єктів зовнішньої реклами. В умовах мінливого середовища набуває важливості інформація, яку людина може синтезувати із багатьох розрізнених фрагментів у цілісну розповідь. Використання техніки сторітелінгу у дизайні візуальних комунікацій забезпечує появу динамічної емоційно забарвленої інформації, об’єднаної сюжетом. Сторітелінг розглядаємо як процес передачі ідей за допомогою візуальних патернів, які демонструють зміни, систематизують розрізнені повідомлення та формують цілісне сприйняття. Дослідження має міждисциплінарний характер, який дає можливість переосмислити шляхи побудови візуально-комунікативних взаємодій в урбаністичному середовищі. У роботі вперше виділено три методи побудови візуального сюжету: метод анімації; фрагментації; кадрування. Метод анімації забезпечує формування лінійної розповіді із послідовно розташованих повідомлень, вздовж яких рухається глядач. Метод фрагментації дозволяє створити концепцію історії, яка з’являється у вигляді окремих стилістично близьких фрагментів у різних місцях середовища. Специфічною особливістю таких серій рекламних повідомлень є проєктування творчої розповіді, що залучає глядача до створення нових ситуацій, відгадування ребусів, квестів тощо. Метод кадрування дозволяє створити історію, використовуючи фіксацію події у рамці. Виявлено, що сюжет може формувати людина, доповнюючи незавершене зображення рекламної конструкції, або постійно змінне середовище. Завдяки описаним методам, використання сторітелінгу у дизайні візуальних комунікацій забезпечить тривале утримання уваги споживачів та сприятиме покращенню сприйняття інформації. Матеріали дослідження є важливими для гармонізації урбаністичного простору та підвищення рівня комунікації з цільовою аудиторією.
In the work the methods of dynamical plot creation are revealed on the example of outdoor advertisements. In the context of a changeable environment the information, which can be synthesized by people from a big number of scattered fragments into a complete story, gains the great importance. The using of storytelling technique in visual communication design provides the emergence of dynamical emotionally coloured information, which is united with the same plot. Storytelling is considered as the process of idea transfer due to the using of visual patterns, which demonstrates the changes, systematizes scattered messages and forms the holistic perception. The study has the interdisciplinary nature that makes it possible to rethink the ways of visual and communicative interactions creation in an urban environment. In the work three methods of visual plot creation, such as method of animation; fragmentation; framing, were pointed out for the first time. The animation method provides the formation of a linear narrative with messages placed in sequential order; a viewer moves along them. The fragmentation method helps to create a concept of a story, which appears as separate and stylistically close fragments in different places of the environment. The specific feature of such series of advertising messages is the formation of a creative story, which encourages a viewer to create new situations, guess puzzles, quests, etc. The framing method makes it possible to create a story by using the fixation of an event in a frame. It is discovered that a person can create a plot by complement of an unfinished image of advertising construction, or a constantly changeable environment. Due to the described methods, the using of storytelling in visual communication design will provide the long-lasting holding of consumers’ attention and help to improve information perception. The study materials are important for the harmonization of the urban environment and increasing the level of communication with the target audience.
DOI: 10.24919/2308-4863/54-2-15
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20184
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
ISSN: 2308-4855 (Print)
2308-4863 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра моди та стилю (МС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf527,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.