Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20377
Title: Сучасні шляхи доставки доксицикліну та перспективи застосування у фармації
Other Titles: Modern ways of doxicycline delivery and prospects of application in pharmacy
Authors: Салій, О. О.
Саченко, Є. В.
Пальчевська, Т. А.
Страшний, В. В.
Keywords: доксицикліну хіклат
доставка лікарських засобів
лікарські форми
пролонгована дія
контрольоване вивільнення
doxycycline hyclate
drug delivery
dosage forms
sustained drug release
controlled release
Issue Date: Aug-2022
Citation: Сучасні шляхи доставки доксицикліну та перспективи застосування у фармації / О. О. Салій, Є. В. Саченко, Т. А. Пальчевська, В. В. Страшний // Фармацевтичний журнал. – 2022. – Т. 77, № 4. – С. 50-61.
Source: Фармацевтичний журнал
Farmatsevtychnyi zhurnal
Abstract: На сьогодні глобальне зростання резистентності збудників до широкого застосованих антибіотиків вимагає повернення до практики використання деяких класичних препаратів зі збереженою активністю, пошук нових шляхів та напрямів доставки антибіотиків до місць розташування мікроорганізмів, що спричинюють захворювання, та застосування антимікробних препаратів, які ще не мають поширеної резистентності. Доксициклін належить до антимікробних препаратів, які ще не мають поширеної резистентності. Сьогодні описано численні дослідження доксицикліну у напрямах як розширення терапевтичної дії, зокрема за захворювань, пов’язаних із COVID-19, так і пошуку нових шляхів доставки, націлених на обмеження системних побічних ефектів, пов’язаних з високою дозою препарату, та уникнення антибіотикорезистентності. Мета роботи – виконати аналіз сучасних шляхів доставки доксицикліну, визначити перспективи застосування у фармації, узагальнити та систематизувати дані щодо його функціонального призначення у разі розроблення лікарських засобів зі заданими фармакотехнологічними параметрами. Встановлено, що на українському фармацевтичному ринку асортимент лікарських засобів на основі доксицикліну хіклату представлений лише твердими пероральними лікарськими формами – таблетками та капсулами негайного вивільнення, але на світовому фармацевтичному ринку додатково представлені лікарські форми, що забезпечують парентеральний шлях доставки доксицикліну та оральні форми – порошки для оральної суспензії, сиропи, таблетки дисперговані, лікарські форми з відстроченим вивільненням – таблетки, капсули та гранули, що є підґрунтям для створення вітчизняних лікарських засобів на основі доксицикліну. Розроблення нових лікарських форм із модифікованим доксицикліну хіклатом, таких як імпланти, аерозолі, ліофілізат для розчину для ін’єкцій, створення новітніх технологій виготовлення, підбір допоміжних речовин та систем доставки дають змогу підвищити ефективність фармакологічної дії антибіотика шляхом зменшення дози і частоти приймання, програмування пролонгованого або контрольованого вивільнення, та розширення спектра терапевтичної дії. Доксициклін перспективний у фармацевтичній практиці для лікування COVID-19, як за рахунок його здатності інгібувати матриксні металопротеїнази, так і противірусної дії, особливо дії проти Mycoplasma pneumoniae, яка є вторинною бактеріальою причиною пневмонії під час пандемії COVID-19.
Currently, the global increase in resistance of pathogens to widely used antibiotics requires a return to the practice of using some classic drugs with preserved activity, finding new ways and directions of delivery of antibiotics to the locations of pathogenic microorganisms and the use of antimicrobial drugs that are not yet resistant. Doxycycline refers to antimicrobial drugs that do not yet have widespread resistance. Numerous studies of doxycycline have now been described as enhancing therapeutic effects, including COVID-19-related diseases, and finding new delivery routes to limit systemic side effects associated with high doses and avoid antibiotic resistance. The aim of the work was to analyze modern ways of doxycycline delivery, to determine the prospects for use in pharmacy, to summarize and systematize data on its functional purpose in the development of drugs with specified pharmaco-technological parameters. It is established that in the Ukrainian pharmaceutical market the range of drugs based on doxycycline hyclate is represented only by solid oral dosage forms – tablets and capsules for immediate release, but in the global pharmaceutical market there are additional dosage forms that provide parenteral delivery of doxycycline and oral forms. suspensions, syrups, dispersed tablets and delayed-release dosage forms – tablets, capsules and granules, which are the basis for the development of domestic drugs based on doxycycline. Development of new dosage forms with modified DH, such as implants, aerosols, lyophilisate for solution for injection, development of new manufacturing technologies, selection of excipients and delivery systems can improve the pharmacological action of antibiotics by reducing the dose and frequency of administration, prolonged or controlled programming and expanding the range of therapeutic action. Doxycycline is promising in pharmaceutical practice for the treatment of COVID-19, both due to its ability to inhibit matrix metalloproteinases (MMPs) and antiviral activity, especially against Mycoplasma pneumoniae, which is a secondary bacterial cause of pneumonia during the COVID-19 pandemic.
DOI: 10.32352/0367-3057.4.22.06
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20377
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
ISSN: 0367-3057 (print)
2617-9628 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1307-Article-Text-2258-1-10-2022.pdf829,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.