Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20385
Title: Конвергенція з європейською освітньою системою в контексті забезпечення конкурентоспроможності українських університетів в повоєнному періоді
Other Titles: Convergence with the European education system within the context of ensuring the competitiveness of Ukrainian universities in the post-war period
Authors: Тарасенко, І. О.
Тарасенко, О. С.
Keywords: освітня конвергенція
євроінтеграція
національна безпека
система вищої освіти
конкурентоспроможність
військова агресія
educational convergence
European integration
national security
higher education system
competitiveness
military aggression
Issue Date: Aug-2022
Citation: Тарасенко І. О. Конвергенція з європейською освітньою системою в контексті забезпечення конкурентоспроможності українських університетів в повоєнному періоді / І. О. Тарасенко, О. С. Тарасенко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні науки. – 2022. – № 8 (64). – С. 49-56.
Source: Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні науки
International scientific journal "Internauka". Series: Economic sciences
Abstract: Обґрунтовано актуальність проблематики забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти України в умовах військової агресії та післявоєнному періоді. Встановлено, що в умовах глобальних викликів і особливо військової агресії з боку РФ, потребується зміна вектору розвитку системи вищої освіти задля збереження конкурентоспроможності українських закладів вищої освіти. Метою статті є дослідження наслідків військової агресії з боку РФ для розвитку системи вищої освіти України в умовах війни; оцінка переваг і ризиків конвергенції університетів України з європейською освітньою системою через призму конкурентоспроможності та національної безпеки. Надано аналіз тенденцій, які склалися в українській системі вищої освіти, та проблем, які особливо загострилися під впливом війни. Крім руйнувань внаслідок військових дій РФ на території України, однією з найбільших загроз стала міграція молоді та втрата українськими університетами значної кількості абітурієнтів, студентів та викладачів, які є найбільш перспективною складовою людського капіталу країни. Втрата людського капіталу набуває характеристик загроз для національної безпеки та потребує від держави розробки відповідної політики. Зроблено висновок, що реформування системи вищої освіти України повинно відбуватися з урахуванням нових для закладів вищої освіти реалій функціонування в умовах військової агресії та глобальних потрясінь. Обґрунтовано, що в умовах європейської інтеграції конвергенція університетів України з європейською освітньою системою є одним із способів подолання наслідків військової агресії РФ з урахуванням цілей забезпечення конкурентоспроможності ЗВО України та їх післявоєнного відновлення і розвитку.
The relevance of ensuring the competitiveness of institutions of higher education in Ukraine in the conditions of military aggression and in the post-war period has been substantiated. It has been established that in the conditions of global challenges and especially military aggression by the Russian Federation, a change in the vector of development of the higher education system is needed in order to preserve the competitiveness of Ukrainian institutions of higher education. The purpose of the article is to study the consequences of military aggression on the part of the Russian Federation for the development of the higher education system of Ukraine in the conditions of war; assessment of the benefits and risks of convergence of Ukrainian universities with the European educational system through the prism of competitiveness and national security. The article presents an analysis of the trends that have developed in the Ukrainian system of higher education and the problems that have become particularly acute under the influence of the war. In addition to the destruction caused by the military actions of the Russian Federation on the territory of Ukraine, one of the biggest threats was the migration of young people and the loss by Ukrainian universities of a significant number of applicants, students and teachers, who are the most promising component of the country’s human capital. The loss of human capital takes on the characteristics of threats to national security and requires the state to develop an appropriate policy. It has been concluded that the reform of the higher education system in Ukraine should take place considering the new realities of functioning in the conditions of military aggression and global upheavals for institutions of higher education. It has been substantiated that in the context of European integration, the convergence of Ukrainian universities with the European educational system is one of the ways to overcome the consequences of the military aggression on the part of the Russian Federation, considering the goals of ensuring the competitiveness of Ukrainian institutions of higher education and their post-war restoration and development.
DOI: 10.25313/2520-2294-2022-8-8218
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20385
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра фінансів та інвестицій
ISSN: 2520-2294 (print)
2709-5444 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20221111_303.pdf368,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.