Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20407
Title: Розвиток проєктно-творчої обдарованості єства в системі української дизайн-освіти
Other Titles: Development of design and creative gift of nature in the system of Ukrainian design education
Authors: Тименко, Володимир Петрович
Бровченко, Анатолій
Keywords: проєктна творчість
обдарованість
єство
дизайн-освіта
неперервна система
project creativity
talent
essence
design education
continuous system
Issue Date: 2022
Citation: Тименко В. Розвиток проєктно-творчої обдарованості єства в системі української дизайн-освіти / В. П. Тименко, А. Бровченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2022. – № 2 (85), ІІ квартал. – С. 13-21.
Source: Освіта та розвиток обдарованої особистості
Education and Development of Gifted Personality
Abstract: У статті поняття "єство" визначено як сукупність усіх фізичних і душевних сил і властивостей учасників дизайн-освітнього процесу. Поняття "проєктно-творча обдарованість" і "дизайн-обдарованість" застосовуються як синонімічні. Актуальність проблеми розвитку дизайн-обдарованості мотивується природним явищем прецесії, що зумовлює значні зміни в природному середовищі планети, які умоглядно передбачають талановиті етнодизайнери і футуродизайнери. Зазначено, що: інформаційно-енергетичні зміни довкілля зумовлюють інтенсивний розвиток національних форм дизайну в різних країнах світу; дизайнери, обдаровані здатністю до проєктної творчості, покликані продемонструвати світу здатність до космологічного символізму, натхненно втілювати умом-уявою енергії нової епохи в матеріальні футуро-форми, нівелювати грані між наукою і мистецтвом, використовувати проєктні технології як засіб пізнання і самопізнання. Перелічено назви видань сучасної зарубіжної дизайн-освіти як наукового явища: "Дизайнерська освіта", "Наука про дизайн-дослідження", "Наука про методологію дизайну", "Викладання дизайнерської науки". Зазначено назви навчальних дисциплін англійської дизайн-освіти і дизайн-освіти у світовій мережі шкіл Міжнародного бакалаврату: "Дизайн і технології", "Мистецтво і дизайн", "Folk Design". Пояснено технологічний цикл дизайну в зарубіжних закладах загальної та профільної освіти. Зазначено, що українська неперервна дизайн-освіта перебуває в стані становлення. Для виявлення осіб із дизайн-обдарованим єством запропоновано моделі простих функціонуючих систем дизайн-освіти: дизайн-технологічної, ергономічної, фолк-дизайнерської (етнодизайнерської). Висловлено сподівання, що науково-педагогічні працівники закладів мистецької та педагогічної освіти створять, обґрунтують і апробують неперервну систему мистецької дизайн-освіти.
In the article, the concept of "essence" is defined as the totality of all physical and mental strength and properties of participants in the design-educational process. The terms "design and creative talent" and "design talent" are used interchangeably. The urgency of the problem of development of design talent is motivated by the natural phenomenon of precession, which causes significant changes in the natural environment of the planet, which are speculated by talented ethnic designers and futurodesigners. It is noted that: information and energy changes in the environment lead to the intensive development of national forms of design in different countries; designers, gifted with the ability to project creativity, are designed to demonstrate to the world the ability to cosmological symbolism, inspired to embody the mind-imagination of the energy of the new era in material futuro-forms, level the boundaries between science and art, use project technology as a means of knowledge and self-knowledge. The titles of publications of modern foreign design education as a scientific phenomenon are listed: "Design education", "Science of design research", "Science of design methodology", "Teaching design science". The names of the disciplines of English design education and design education in the world network of schools of the International Bachelor: "Design and Technology", "Art and Design", "Folk Design". The technological cycle of design in foreign institutions of general and specialized education is explained. It is noted that Ukrainian continuing design education is in its infancy. To identify people with a gifted nature, models of simple functioning systems of design education are proposed: design-technological, ergonomic, folkdesign (ethnodesign). It is hoped that the research and teaching staff of art and pedagogical education institutions will create, justify and test a continuous system of art design education.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20407
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра дизайну
ISSN: 2309‑3935
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра мультимедійного дизайну (МД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20221117_302.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.