Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20529
Title: Main aspects of international marketing activities of export companies
Other Titles: Основні аспекти міжнародної маркетингової діяльності експортних підприємств
Authors: Puzyrova, P.
Khmelevskiy, N. O.
Mammadova, S.
Keywords: international marketing activity
exporting enterprises
sales markets
foreign economic activity
Ukrainian economy
міжнародна маркетингова діяльність
підприємства-експортери
ринки збуту
зовнішньоекономічна діяльність
економіка України
Issue Date: Aug-2022
Citation: Puzyrova P. V. Main aspects of international marketing activities of export companies / P. V. Puzyrova, N. O. Khmelevskiy, S. Mammadova // Формування ринкових відносин в Україні. – 2022. – № 7-8 (254-255). – С. 124-131.
Source: Формування ринкових відносин в Україні
Abstract: The subject of the research is the theoretical and practical aspects of determining the international marketing activities of export enterprises. The aim of the research is to determine the essence of the organization of marketing activities of exporting enterprises and find effective ways to overcome the problems of marketing support for export enterprises in Ukraine. When writing the article, a system of scientific research methods was used, namely: analysis and synthesis; complex analysis; comparative and economic analysis. As a result of writing the article, it was determined that the strengthening of the globalization of world economic processes, as well as the growth of competition in the domestic market of Ukraine, makes it necessary for Ukrainian enterprises to search for new markets. It has been proven that international marketing is defined as the marketing of goods and services beyond national borders or as marketing carried out by an international company. It has been determined that entering foreign markets with products that only partially meet their requirements generates much higher losses and unproductive costs than conducting preliminary marketing research on these markets. Scope of the results – economics, marketing, management, advertising, international marketing, entrepreneurship. Because of writing the article, it was found that entering a foreign market puts a company in a situation completely different from that which may be familiar to it from its experience in the national market. The development of nationally oriented marketing into an international one requires that the study of a specific product market, its segmentation and the development of a marketing mix extend to the behavior of the company not only in trade and after-sales service, but also on the investment activity of the company, taking into account consumers of foreign markets. Promoting their products to international markets, and then strengthening their positions on them, enterprises need to competently respond to market fluctuations in world markets.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти визначення міжнародної маркетингової діяльності експортних підприємств. Метою дослідження є визначення сутності організації маркетингової діяльності підприємств-експортерів та пошук ефективних шляхів подолання проблем маркетингового супроводження експортних підприємств України. При написанні статті було використано систему методів наукового дослідження, а саме: аналіз і синтез; комплексний аналіз; порівняльний і економічний аналіз. В результаті написання статті було визначено, що посилення глобалізації світових економічних процесів, а також зростання конкуренції на внутрішньому ринку України зумовлює необхідність пошуку українськими підприємствами нових ринків збуту. Доведено, що міжнародний маркетинг визначають як маркетинг товарів та послуг за межами національних кордонів або як маркетинг, що реалізується міжнародною компанією. Визначено, що вихід на зовнішні ринки з виробами, які лише частково задовольняють його вимогам або навіть не відповідають їм, породжує набагато вищі втрати і непродуктивні витрати, ніж проведення попередніх маркетингових досліджень даних ринків. Галузь застосування результатів – економіка, маркетинг, управління, реклама, міжнародний маркетинг, підприємництво. В результаті написання статті було встановлено, що вихід на зарубіжний ринок ставить підприємство в ситуацію, що відмінна від тієї, яка може бути їй знайома з досвіду роботи на національному ринку. Переростання національно орієнтованого маркетингу в міжнародний вимагає, щоб вивчення конкретного товарного ринку, його сегментація і розробка комплексу маркетингу поширювалися на особливості поведінки фірми не тільки в торгівлі і післяпродажному обслуговуванні, але і на інвестиційну діяльність підприємства з урахуванням інтересів споживачів зарубіжних ринків. Просуваючи свої товари на міжнародні ринки, а потім посилюючи на них свої позиції, підприємства відчувають потребу в тому, щоб грамотно реагувати на кон'юнктурні коливання на світових ринках.
DOI: 10.5281/zenodo.7323421
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20529
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра смарт-економіки
ISSN: 2522-1620
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пузирьова_7-8_2022_ФРВУ.pdf12,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.