Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20541
Title: Загальносоціальні гарантії реалізації конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні
Other Titles: General social guarantees of the implementation of the constitutional freedom of the person to entrepreneurial activities in Ukraine
Authors: Коваленко, Інна Анатоліївна
Keywords: підприємницька діяльність
сфера бізнесу
права підприємців
гарантії підприємців
соціальні гарантії
господарська діяльність
майно державної власності
громадські організації
міжнародні неурядові організації
entrepreneurial activity
business sphere
rights of entrepreneurs
guarantees of entrepreneurs
social guarantees
economic activity
state-owned property
public organizations
international non-governmental organizations
Issue Date: 2022
Citation: Коваленко І. А. Загальносоціальні гарантії реалізації конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні / І. А. Коваленко // Юридичний бюлетень. – 2022. – Вип. 26. – С. 45-51.
Source: Юридичний бюлетень
Law Bulletin
Abstract: Стаття присвячена тим, хто веде бізнес в Україні, свобода якого ґрунтується на принципах політичної, економічної та ідеологічної різноманітності. Поширеним соціальним засобом реалізації конституційної свободи особи на заняття підприємницькою діяльністю є захист, захист, притягнення до відповідальності та відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої порушенням конституційної свободи. Реалізація конституційної свободи особи для підприємницької діяльності – це виробництво, праця, обслуговування, реалізація. Торгівля як фінансова свобода підприємця. Суб’єкт української економічної діяльності в процесі підприємництва керується принципом суверенітету українського народу. Корпоративна свобода, юридична рівність і недискримінація. Верховенство права тощо. Ознаками господарсько-правового статусу суб’єкта є інтеграція міжнародних договорів, конституційних норм і принципів, а також правових норм цивільного, господарського та інших юридичних підрозділів. Наявність правосуб’єктності, принципів, повноважень, гарантій реалізації прав та обов’язків, характеристика прав та обов’язків іноземців, осіб без громадянства, біженців та інших підприємців; юридична відповідальність. Соціальна гарантія реалізації конституційної свободи особи у підприємницькій діяльності є соціальною умовою, передбаченою Конституцією України та нормами права. За таких умов Конституцією України визначено, обов’язкове соціальне страхування і побудова мережі систем догляду за інвалідами (ст. 46); створення державою умов, за яких кожний громадянин може мати можливість побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду, одержати від держави чи органів місцевого самоврядування безоплатно чи за доступну для нього плату, позбавлення житла тільки на підставі закону і за рішенням суду (ст. 47); охорона здоров’я, державне фінансування безкоштовного медичного обслуговування, створення ефективних і доступних умов для охорони здоров’я, розвиток усіх форм медичних закладів, розвиток фізичної культури і спорту, гігієни та забезпечення епідеміологічного благополуччя (ст. 49) [1]. Захист свободи особи на підприємницьку діяльність здійснюється недержавними охоронними організаціями, у тому числі недержавними нотаріусами, іншими захисними недержавними організаціями, а також міжнародними неурядовими групами захисту тощо.
The article is dedicated to those who conduct business in Ukraine, whose freedom is based on the principles of political, economic and ideological diversity. A common social means of realizing a person’s constitutional freedom to engage in entrepreneurial activity is protection, defense, prosecution and compensation for material and moral damage caused by the violation of constitutional freedom. Realization of the constitutional freedom of a person for entrepreneurial activity is production, work, service, implementation. Trade as financial freedom of an entrepreneur. The subject of Ukrainian economic activity in the process of entrepreneurship is guided by the principle of the sovereignty of the Ukrainian people. Corporate freedom, legal equality and non-discrimination. Rule of law, etc. Signs of the economic and legal status of the subject are the integration of international treaties, constitutional norms and principles, as well as legal norms of civil, economic and other legal subdivisions. Availability of legal personality, principles, powers, guarantees of rights and obligations, description of rights and obligations of foreigners, stateless persons, refugees and other entrepreneurs; legal responsibility. The social guarantee of the realization of a person’s constitutional freedom in entrepreneurial activity is a social condition stipulated by the Constitution of Ukraine and legal norms. Under such conditions, the Constitution of Ukraine defines mandatory social insurance and the construction of a network of care systems for the disabled (Article 46); creation by the state of conditions under which every citizen can have the opportunity to build housing, purchase or rent it, receive it from the state or local self-government bodies free of charge or for a fee affordable to him, deprivation of housing only on the basis of the law and by a court decision (Article 47); Нealth care, state financing of free medical care, creation of effective and affordable conditions for health care, development of all forms of medical facilities, development of physical culture and sports, hygiene and ensuring epidemiological well-being (Article 49). The protection of a person’s constitutional freedom to engage in entrepreneurial activity is carried out by non-state security organizations, including non-state notaries, other protective non-state organizations, as well as international non-governmental protection groups, etc.
DOI: 10.32850/LB2414-4207.2022.26.06
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20541
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра приватного та публічного права
ISSN: 2414-4207 (Print)
2664-6358 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20230201_301.pdf183,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.