Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22816
Title: Fundamentals of integration processes in international business
Other Titles: Основи інтеграційних процесів в міжнародному бізнесі
Authors: Vdovin, V.
Puzyrova, P.
Keywords: integration
international business
international activity
international integration processes
national economy
customs union
free trade zone
common market
economic union
інтеграція
міжнародний бізнес
міжнародна діяльність
міжнародні інтеграційні процеси
національна економіка
митний союз
зона вільної торгівлі
спільний ринок
економічний союз
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Vdovin V. Fundamentals of integration processes in international business / V. Vdovin, P. Puzyrova // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали IIІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 17 листопада 2022 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 73-78.
Abstract: The essence of integration processes in international business is considered. It has been established that one of the most important patterns of economic development in modern conditions are international integration processes. It was determined that international integration processes are processes of convergence and unification of the economies of different countries into a single economic complex based on the deepening of sustainable relationships in production and division of labor, the interaction of reproductive structures at different levels of national economies, which leads to convergence in accordance with intergovernmental economic agreements mechanisms and coordinated regulation by intergovernmental bodies. It is proved that the development of integration processes in the international economy was accompanied by the liberalization of international economic relations within the integration associations and measures of collective protectionism in relation to third countries.
Розглянуто сутність інтеграційних процесів в міжнародному бізнесі. Встановлено, що однією із найбільш важливих закономірностей розвитку економіки в сучасних умовах є міжнародні інтеграційні процеси. Визначено, що міжнародні інтеграцні процеси – це процеси зближення та об'єднання економік різних країн в єдиний господарський комплекс на основі поглиблення стійких взаємозв'язків у виробництві і розподілі праці, взаємодії відтворювальних структур на різних рівнях національних господарств, що зумовлює зближення згідно з міждержавними угодами господарських механізмів і узгоджене регулювання міждержавними органами. Доведено, що розвиток інтеграційних процесів у міжнародній економіці супроводжувався лібералізацією міжнародних економічних відносин в межах інтеграційних об'єднань та заходами колективного протекціонізму відносно третіх країн.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22816
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2022_V2_P073-078.pdf702,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.