Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23204
Title: Автоматизована система оптимізації підбору раціону при вигодовуванні свійських тварин
Other Titles: Автоматизированная система оптимизации подбора рациона при выкармливании домашних животных
Automated system for optimizing the selection of the diet when feeding domestic animals
Authors: Пилипенко, Ю. М.
Ножка, Сергій Ігорович
Keywords: автоматизація
автоматизована система керування
мікроконтролер
масив даних
математична модель
автоматизация
автоматизированная система управления
микроконтроллер
массив данных
математическая модель
automation
automated control system
microcontroller
Data array
mathematical model
Issue Date: 12-Nov-2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Ножка С. І. Автоматизована система оптимізації підбору раціону при вигодовуванні свійських тварин : дипломна магістерська робота за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / С. І. Ножка ; наук. кер. Ю. М. Пилипенко ; рец. В. І. Чупринка. – Київ : КНУТД, 2020. – 94 с.
Abstract: Дипломна магістерська робота присвячена дослідженню автоматизованої системи керування процесом розрахунку добової норми різних типів кормів для різних видів тварин на кожен день року. Розглядається автоматизована система комбінування потрібних кормів для кожної групи тварин. Результатами проведеної роботи є створена макетна схема для автоматизованого керування процедурою комбінування кормів і формування кінцевої кормової суміші для кожного дня року, що відбувається завдяки програмному розрахунку оптимальної добової кількості корму.
Дипломная магистерская работа посвящена исследованию автоматизированной системы управления процессом расчета суточной нормы различных типов кормов для различных видов животных на каждый день года. Рассматривается автоматизированная система комбинирования необходимых кормов для каждой группы животных. Результатами проведенной работы является созданная макетная схема для автоматизированного управления процедурой комбинирования кормов и формирования конечной кормовой смеси для каждого дня года, которая происходит благодаря программному расчету оптимального суточного количества корма.
The master's thesis is devoted to the study of the Automated control system of the process of calculating the daily norm of different types of feed for different species of animals for each day of the year. An automated system of combining the necessary feeds for each group of animals is considered. The results of this work are Created a layout scheme for automated control of the procedure of combining feed and the formation of the final feed mixture for each day of the year, which is due to the software calculation of the optimal daily amount of feed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23204
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій
Appears in Collections:Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій (ІКТ)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom151_Nozhcka_Pylypenko.pdfAutomated system for optimizing the selection of the diet when feeding domestic animals1,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.