Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23270
Title: Adaptation of English borrowings in Ukrainian economic discourse
Other Titles: Адаптація англійських запозичень в україномовному економічному дискурсі
Authors: Gudkova, N.
Keywords: borrowed vocabulary
linguistic competence
the Ukrainian literary language
economic terminology
vocational education
professional language
запозичена лексика
мовна компетентність
українська літературна мова
економічна термінологія
професійна освіта
фахова мова
Issue Date: 2023
Citation: Gudkova N. Adaptation of English borrowings in Ukrainian economic discourse / N. Gudkova // Науковий Вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія: Філологія. – 2023. – Вип. 59, Т. 1. – С. 76-79.
Source: Науковий Вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія: Філологія
International Humanitarian University Herald. Philology
Abstract: The article states that the organization of modern production and commercial structures, changes in the political and economic life of our state contribute to the active replenishment of the Ukrainian language with the new terms of the economic sphere. It is noted that at the present stage, foreign-language borrowings take a significant place in the lexical composition of the Ukrainian literary language, because in general appearing of borrowing sin terminology is a natural process common for all languages of the world. There remain actual statements that the full development of a given terminology system is possible only under the condition the balance of national and international components is preserved. New economic terms have filled our language and now, this tendency is preserved. It has been found out that having a significant word-formation and lexical vocabulary, the Ukrainian language can present such subtle shades of meanings that can’t be represented in other words. It has been proved that this contributes to the selection of a proper national word, therefore, it is not necessary to abuse our language with foreign terms. The article analyzes the role of borrowed terminology in the formation of language and professional competence of economic specialists, which is formed in the process of working with economic texts, performing terminological projects, conducting practical work on the adequate use of terms in business discourse. It has been proven that foreign language borrowings are characteristic of all term systems without exception, therefore they replenish its quantitative and qualitative composition, enrich the language. The article focuses on the question of the expediency of the borrowings, which creates a discussion in professional circles.
У статті стверджується, що організація сучасних виробничо-комерційних структур, зміни в політичному та економічному житті нашої країни сприяють активному поповненню української мови новими економічними термінами. Значною мірою це спричинило появу цілої низки нових термінів банківської, ринкової, економічної сфер. Зазначається, що на сучасному етапі іншомовні запозичення посіли важливе місце в лексичному складі української літературної мови, адже загалом запозичення в термінології є природним процесом, характерним для всіх мов світу. Актуальним залишається положення про те, що повноцінний розвиток тієї чи іншої терміносистеми можливий лише за умови збереження балансу національного та інтернаціонального компонентів. Нові економічні терміни наповнили нашу мову, і на сучасному етапі ця тенденція зберігається. Виявлено, що, маючи значний словниковий і лексичний запас, українська мова здатна відображати такі тонкі відтінки значень, які неможливо передати іншими словами. Обґрунтовано, що цей процес сприяє підбору вдалого національного терміну, тому не варто зловживати іншомовними відповідниками. У статті проаналізовано роль запозиченої термінології у формуванні мовної та професійної компетентності фахівців економічного профілю, яка формується у процесі роботи з економічними текстами, виконання термінологічних проектів, проведення практичних робіт щодо адекватного вживання термінів у бізнес дискурсі. Доведено, що іншомовні запозичення притаманні всім без винятку терміносистемам, отже вони поповнюють її кількісний і якісний склад, збагачують мову. У статті зосереджено увагу на питанні доцільності іншомовних запозичень, яке викликає дискусію у професійних колах.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23270
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2409-1154 (Print)
2663-5658 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gudkova_Article_2023.pdf432,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.