Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23306
Title: SEO-оптимізація в системі моніторингу WEB-ресурсів
Other Titles: SEO optimization in WEB resources monitoring system
Authors: Астістова, Т. І.
Keywords: WEB-ресурс
Інтернет
SEO-оптимізаціїя
контент
WEB-моніторинг system
анализ
сайт
WEB resource
Internet
SEO optimization
content
WEB system monitoring
analysis
site
PHP
HTML
Google Analytics
Issue Date: 2023
Citation: Астістова Т. І. SEO-оптимізація в системі моніторингу WEB-ресурсів [Текст] / Т. І. Астістова // Технології та інжиніринг. - 2023. - № 1 (12). - С. 9-17.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – розробити систему моніторингу WEB-сайтів на основі дослідження методів та програмних засобів, які застосовують для підняття позицій сайту в пошукових системах і збільшення рейтингу відвідуваності за допомогою SEO-оптимізації. В основу розробки системи було покладено теоретичні та експериментальні дослідження, які використовують для аналізу сервісів та програм для просування сайту на топові позиції пошукових систем, професійного аналізу параметрів, повторного залучення клієнтів та моніторингу сайтів в мережі Інтернет. В результаті дослідження систем моніторингу сайтів були опрацьовані та проаналізовані сервіси та програмне забезпечення AddWeb, Google Analytics, Web Position Gold. На основі аналізу були виявлені певні недоліки, що заважають більш точно аналізувати ресурс. Враховуючи це, була розроблена система моніторингу під назвою "WebMonit" у вигляді веб-сайту. Дана система використовує комплексний метод аналізу працездатності і тестування параметрів доступності сайту у мережі Інтернет, а розроблені програмні модулі – скрипти дають можливість виводити результати для аналізу та вирішення виявлення проблем. Дана система перевіряє елементи ресурсу, які є важливими для пошукової оптимізації. До них входять, зокрема, теги, підбір ключових слів, по яких планується просування ресурсу, юзабіліті, ранжирування, семантичне ядро сайту, контент, зручний інтерфейс. Якщо дані елементи оптимізувати, то можна вивести ресурс в ТОП в пошукових системах та Інтернет. Запропоноване оригінальне рішення у вигляді веб-сайту системи моніторингу, яка надає можливість виводити не лише статистику робочого стану сайту, а й знаходити проблеми та надавати поради щодо їх ліквідації для поліпшення SEO-оптимізації та розширення функціональних можливостей в прийняті рішень. Існує багато інструментів для просування сайту в Інтернеті, кожен з яких ефективний в конкретному аспекті. В роботі приведені порівняльні характеристики використання інструментів для просування сайту, виявлені переваги і недоліки існуючих систем та розроблена система моніторингу під назвою "WebMonit" у вигляді веб-сайту, яка дозволить поліпшити моніторинг сайтів, а розроблені програмні модулі – скрипти дозволять поліпшити просування сайтів.
To develop a system for monitoring WEB sites based on the research of methods and software tools that are used to raise the position of the site in search engines and increase the visitor rating with the help of SEO optimization. The development of the system was based on theoretical and experimental research, which is used to analyze services and programs for promoting the site to the top positions of search engines, professional analysis of parameters, re-engagement of customers and monitoring of sites on the Internet. Results. As a result of the study of site monitoring systems, services and software AddWeb, Google Analytics, Web Position Gold were developed and analyzed. Based on the analysis, certain shortcomings were identified, which prevent a more accurate analysis of the resource. Taking this into account, a monitoring system called "WebMonit" was developed in the form of a website. This system uses a complex method of performance analysis and testing of site accessibility parameters on the Internet, and the developed software modules – scripts make it possible to output results for analysis and resolution of problem detection. This system checks resource elements that are important for search engine optimization. They include, in particular, tags, selection of keywords for which the resource is planned to be promoted, usability, ranking, semantic core of the site, content, user-friendly interface. If these elements are optimized, it is possible to display the resource in the TOP in search engines and the Internet. The proposed original solution in the form of a monitoring system that provides the opportunity to display not only the statistics of the site's working condition, but also to find problems and provide advice on their elimination to improve SEO optimization and expansion of functionality in the decisions made. There are many tools for promoting a site on the Internet, each of which is effective in a specific aspect. The work gives comparative characteristics of the use of tools for site promotion, identified advantages and disadvantages of existing systems and developed a monitoring system called "WebMonit" in the form of a website that will improve site monitoring, and developed software modules – scripts will improve site promotion.
DOI: 10.30857/2786-5371.2023.1.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23306
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2023_N1(12)_P009-017.pdf382,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.