Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23311
Title: Дослідження каталітичної системи для селективного окиснення 4-гідрокситолуену озоном у рідкій фазі
Other Titles: The study of a catalytic system for the selective oxidation of 4-hydroxytoluene by ozone in the liquid phase
Authors: Галстян, Андрій Генрійович
Кравчук, М. О.
Пахомова, Д. В.
Keywords: каталізатор
озон
окиснення
4-гідрокситолуен
манган(ІІ) ацетат
сульфатна кислота
4-гідроксибензиловий спирт
4-гідроксибензальдегід
catalyst
ozone
oxidation
4-hydroxytoluene
manganese(II) acetate
sulfuric acid
4-hydroxybenzyl alcohol
4-hydroxybenzaldehyde
Issue Date: 2023
Citation: Галстян А. Г. Дослідження каталітичної системи для селективного окиснення 4-гідрокситолуену озоном у рідкій фазі [Текст] / А. Г. Галстян, М. О. Кравчук, Д. В. Пахомова // Технології та інжиніринг. - 2023. - № 1 (12). - С. 61-72.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – дослідити особливості каталітичної дії перехідних металів в сполученні з мінеральними кислотами для створення селективних синтезів оксигенвмісних похідних метилбензолів прямим окисненням озоном у рідкій фазі. Для встановлення кінетичних закономірностей реакцій озону з 4-гідрокситолуеном та його ацильованим похідним використовували скляну колонку з пористою перетенкою для диспергування газу. Кінетичні параметри реакції вивчали в реакторі типу "каталітична качка", струшування якого зі швидкістю 8 коливань за секунду забезпечувало кінетичну область протікання процесу. Визначення концентрації озону в газовій фазі та констант швидкостей його реакцій з аренами здійснювали за допомогою спектрофотометричного методу аналізу на спектрофотометрі СФ-46. Кількісний вміст реакційної маси фіксували методом газової хроматографії на хроматографі "ЛХМ-8МД". Концентрацію аліфатичних пероксидів визначали методом йодометричного титрування. Вивчено каталітичну реакцію окиснення 4-гідрокситолуену озоном у рідкій фазі. Встановлено, що у відсутності каталізатора перебігає, в основному, озоноліз ароматичного кільця з утворенням аліфатичних продуктів, а сумарний вихід продуктів окиснення за метильною групою субстрату не перевищує 20,5%. Тільки після додавання в систему каталізаторів на основі солей перехідних металів дозволяє підвищити селективність і вихід продуктів окиснення за метильною групою до 77,2%. В умовах досліду основними продуктами є 4-ацетоксибензилацетат (63,2%) та 4-ацетоксибензилідендіацетат (14,0%). Показано, що у досліджуваній системі ArCH3-H2SO4-Ас2О-O3 найбільшу каталітичну активність проявляє манган(ІІ) ацетат, а солі кобальту в цих умовах каталітичної активності практично не мають. Додавання до окисної системи калій броміду підвищує не тільки селективність окиснення за метильною групою (94,5%), а і глибину окиснення. Основним продуктом реакції стає 4-ацетоксибензи-лідендіацетат (78,0%), який при необхідності може легко гідролізуватись до 4-гідроксибензальдегіду. Показана можливість прямого селективного окиснення 4-гідрокситолуену озоном. Підібрані каталітичні системи, які дозволяють зупиняти реакцію на стадії утворення відповідного ароматичного спирту або альдегіду. Встановлено, що відсутність каталітичної активності кобальт(ІІ) ацетату в умовах досліду пов’язано з високою швидкістю реакції відновлення Со(ІІІ) у Со(ІІ) у системі Ас2О–H2SO4–O3. Отримані експериментальні дані є основою для створення екологічно чистих технологій синтезу ароматичних спиртів і альдегідів, які широко використовуються у якості активних фармацевтичних інгредієнтів для виготовлення лікарських засобів.
To investigate the peculiarities of the catalytic action of transition metals in combination with mineral acids for the creation of selective syntheses of oxygen-containing derivatives of methylbenzenes by direct oxidation by ozone in the liquid phase. A glass column with a porous membrane was used to disperse the gas to establish the kinetic regularities of the reactions of ozone with 4-hydroxytoluene and its acylated derivative. The kinetic parameters of the reaction were studied in a reactor of the "catalytic duck" type, the shaking of which at a speed of 8 oscillations per second provided the kinetic region of the process. The concentration of ozone in the gas phase and the rate constants of its reactions with arenes were determined using the spectrophotometric method of analysis on the SF-46 spectrophotometer. Quantitative content of the reaction mass was recorded by the method of gas-liquid chromatography on the LHM-8MD chromatograph. The concentration of aliphatic peroxides was determined by the method of iodometric titration. The catalytic reaction of the oxidation of 4-hydroxytoluene by ozone in the liquid phase was studied. It was established that, in the absence of a catalyst, ozonolysis of the aromatic ring with the formation of aliphatic products takes place, and the total yield of oxidation products by the methyl group of the substrate does not exceed 20.5%. Only after adding to the system catalysts based on transition metal salts, it is possible to increase the selectivity and yield of oxidation products by the methyl group up to 77.2%. Under the conditions of the experiment, the main products are 4-acetoxybenzyl acetate (63.2%) and 4-acetoxybenzylidene diacetate (14.0%). It is shown that in the studied system ArCH3-H2SO4-Ас2О-O3, manganese(II) acetate exhibits the greatest catalytic activity, while cobalt salts have practically no catalytic activity under these conditions. Addition of potassium bromide to the oxidation system increases not only the selectivity of oxidation by the methyl group (94.5%), but also the depth of oxidation. The main reaction product is 4-acetoxybenzylidene diacetate (78.0%), which, if necessary, can be easily hydrolyzed to 4-hydroxybenzaldehyde. The possibility of direct selective oxidation of 4-hydroxytoluene by ozone is shown. Selected catalytic systems that allow stopping the reaction at the stage of formation of the corresponding aromatic alcohol or aldehyde. It was established that the lack of catalytic activity of cobalt(II) acetate under the conditions of the experiment is related to the high reaction rate of reduction of Co(III) to Co(II) in the As2O–H2SO4–O3 system. The obtained experimental data are the basis for the creation of environmentally friendly technologies for the synthesis of aromatic alcohols and aldehydes, which are widely used as active pharmaceutical ingredients for the manufacture of medicinal products.
DOI: 10.30857/2786-5371.2023.1.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23311
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2023_N1(12)_P061-072.pdf326,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.