Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23322
Title: Удосконалення механізмів зубчастої рейки швейних машин
Other Titles: Improvement of mechanisms of gear rack of sewing machines
Authors: Дворжак, В. М.
Прядко, Ігор Олександрович
Keywords: механізм зубчастої рейки
закон руху зубчастої рейки
синтез
аналіз механізмів зубчастої рейки
переміщення матеріалів
швейна машина човникового стібка
gear rack mechanism
gear rack motion law
synthesis
analysis of gear rack mechanisms
material movement
shuttle sewing machine
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Прядко І. О. Удосконалення механізмів зубчастої рейки швейних машин : дипломний магістерський проєкт за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування / І. О. Прядко ; наук. кер. В. М. Дворжак ; рец. С. О. Кошель. – Київ : КНУТД, 2022. – 76 с.
Abstract: Робота присвячена аналізу та удосконаленню механізму зубчастої рейки човникових швейних машин для виконання стібків типу 301. Поставлені задачі аналізу механізму зубастої рейки полягають в визначенні закономірностей впливу величини параметрів ланок на траєкторії зубців зубчастої рейки. В роботі запропонована структура нового механізму зубчастої рейки та визначені його параметри, шляхом оптимізаційного синтезу. Також визначено, що застосування нового механізму дозволяє покращити динаміку механізму та підвищити технологічність виготовлення деталей. Для запропонованого варіанту була розроблена його конструкція та технічна документація у відповідності до ДСТУ ISO 2.120-73. Також проведений кінематичний та силовий аналіз механізму, що показало достатню надійність розробленого механізму. Результати проведеної роботи можуть бути використані при технології виготовлення деталей до ш.м. типу 1022 М кл, а також для розробки нових та удосконалення діючого обладнання.
The work is devoted to the analysis and improvement of the gear mechanism of shuttle sewing machines for stitch type 301. The task of analyzing the mechanism of the gear rack is to determine the regularities of the influence of the parameters of the links on the trajectory of the gear rack. The paper proposes the structure of a new gear rack mechanism and its parameters, by means of optimization synthesis. It is also determined that the use of a new mechanism allows to improve the dynamics of the mechanism and increase the manufacturability of parts. For the proposed variant, its design and technical documentation were developed in accordance with GOST 2.120-73. Kinematic and force analysis of the mechanism was also performed, which showed sufficient reliability of the developed mechanism. The results of the work can be used in the technology of manufacturing parts up to shm. type 1022 M cl, as well as for the development and improvement of existing equipment.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23322
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра механічної інженерії
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom133_Prydko_Dvorzhak.pdf2,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.