Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23357
Title: Особливості перекладу договорів і контрактів: лексико-граматичний аспект
Other Titles: Pecularities of the translations of agreements and contracts: lexical and grammatical aspects
Authors: Гудкова, Наталія Миколаївна
Keywords: перекладацькі прийоми
лексико-граматичний аспект
ділова документація
англійська мова
translation techniques
lexical-grammatical aspect
business documentation
English language
Issue Date: 2022
Citation: Гудкова Н. М. Особливості перекладу договорів і контрактів: лексико-граматичний аспект / Н. М. Гудкова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологія". – 2022. – Вип. 15 (83). – С. 74-78.
Source: Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологія"
Scientific Notes of Ostroh Academy National University. Philology Series
Abstract: У статті проаналізовано особливості перекладу договорів і контрактів як зразків офіційно-ділової документації. З’ясовано, що характерні ознаки договору і контракту у перекладацькому аспекті спостерігаються здебільшого на лексичному та граматичному рівнях. На матеріалі оригіналів договорів купівлі-продажу, оренди нерухомості, найму житла і партнерських договорів встановлено співвідношення лексичних та граматичних особливостей текстів договірної документації та їхніх відповідників у перекладених текстах англійською мовою. Доведено, що для досягнення максимальної еквівалентності перекладу на лексичному рівні необхідно враховувати наявність у текстах договорів і контрактів термінів та професіоналізмів, неймінгів людей за ознакою, обумовлених певною діяльністю, запозичень з латинської та французької мов, типових скорочень та абревіатур, стандартних кліше щодо платежів, витрат, компенсацій, а також кліше для позначення часових рамок. Наголошено, що повнота, точність і правильність перекладу офіційно-ділової документації передбачає аналіз текстоутворюючої функції граматичних одиниць в оригінальних текстах та їх перекладених відповідниках. Серед граматичних особливостей досліджуваних текстів було виділено способи висловлювання повинності, умови, зокрема, негативної, наявність складних прислівників, простих речень, ускладнених ввідними словами та конструкціями, дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, однорідними членами речення, а також складних поширених речень. Відзначено, що при перекладі договірної документації слід дотримуватися правила паралелізму, що передбачає узгодженість граматичної форми перелічуваних членів речення, та вживання пасивного стану, як в оригінальних текстах, так і в їхніх перекладених версіях англійською мовою.
The article analyses the peculiarities of the translation of agreements and contracts as samples of official business documentation. It has been found that the peculiarities of these documents in the translation aspect are mostly presented at the lexical and grammatical levels. The ratio of lexical and grammatical peculiarities of the contractual documentation and their counterparts in the translated texts into English was determined on the original contracts of sale, lease of real estate, rental of housing and partnership agreements. It has been proven that to achieve the maximum equivalence of the translation at the lexical level, it is necessary to take into account terms and professionalism, naming people by a sign of their certain activity, borrowings, typical abbreviations, standard clichés regarding payments and periods in the studied texts. It is emphasized that the correctness of the translation of official business documentation requires the analysis of the textforming function of grammatical units in the original texts and their translated counterparts. Among the grammatical peculiarities of the studied texts, the ways of expressing obligations and conditions, adequate interpretation of complex adverbs, simple sentences complicated by introductory constructions, adjective and adverb inflections, homogeneous clauses and complex common sentences were highlighted. It is noted that when translating contractual documents, the rule of parallelism and use of the passive voice both in the original texts and in their translated versions in English should be considered.
DOI: 10.25264/2519-2558-2022-15(83)-74-78
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23357
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2519-2558
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.