Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23364
Title: Розширення функціоналу онлайн-комунікації медичної інформаційної системі HELSI
Other Titles: Expanding the online communication functionality of the HELSI medical information system
Authors: Панасюк, О. І.
Плескач, В. Л.
Молчанов, Б. С.
Keywords: чат
онлайн-прийом
клієнт-серверна архітектура
медична інформаційна система
агрегування даних
chat
online reception
client-server architecture
medical information system
data aggregation
Issue Date: 2023
Citation: Панасюк О. І. Розширення функціоналу онлайн-комунікації медичної інформаційної системі HELSI [Текст] / О. І. Панасюк, В. Л. Плескач, Б. С. Молчанов // Технології та інжиніринг. - 2023. - № 2 (13). - С. 50-64.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – на основі порівняльного аналізу двох популярних СУБД MongoDB та Redis визначити кращу для розширення функціоналу існуючої. Створити новий сервіс для забезпечення комунікації в реальному часі через вебсокет з’єднання для медичної інформаційної системи HELSI. При створенні бази даних врахувати можливість високого навантаження та необхідність додати агрегування даних в наступних ітераціях функціоналу. При реалізації функціоналу використовувалась мова C# 10.0, фреймворк ASP.NET Core 6.0, і база даних MongoDB. Проведено аналітичне дослідження і порівняння СУБД MongoDB та Redis за характеристиками продуктивності, безпечності, типом системи зберігання даних і видом внутрішньої мови. Запропоновано використання комбінації бібліотеки SignalR Core для платформи .NET 6 разом з СУБД MongoDB для забезпечення управління підключеннями по протоколу Websocket у високонавантаженій медичній інформаційній системі при проведені онлайн-чату між пацієнтом і лікарем. Розроблено новий сервіс для забезпечення комунікації в реальному часі через вебсокет з’єднання для медичної інформаційної системи HELSI. Розроблено теоретичні та методологічні підходи до порівняльної оцінки характеристик сучасних NoSQL СУБД і застосуванні гібридних підходів поєднання технологій, які використовують при розроблення прикладного програмного забезпечення при побудові програмних систем. За допомогою мови програмування C# 10.0 та платформи .NET 6 і бази даних MongoDB розширено функціонал існуючої прикладної медичної інформаційної системи HELSI можливістю чату між лікарем і пацієнтом під час онлайн-прийомів. Спроектовано базу даних для зберігання інформації, пов’язаної з даним функціоналом. Підготовлено супутню документацію для розробки інтерфейсу щодо створеного функціоналу.
Based on a comparative analysis of the two popular DBMS MongoDB and Redis, determine the best one for expanding the functionality of the existing applied information system. Create a new service to provide real-time communication via a websocket connection for the HELSI medical information system. When creating a database, take into account the possibility of high load and the need to add data aggregation in subsequent iterations of the functionality. The functionality was implemented using the C# 10.0 language, the ASP.NET Core 6.0 framework, and the MongoDB database. An analytical study and comparison of the MongoDB and Redis DBMSs was carried out in terms of performance, security, type of data storage system and type of internal language. It is proposed to use a combination of the SignalR Core library for the .NET 6 platform together with the MongoDB DBMS to provide management of connections using the Websocket protocol in a highly loaded medical information system during an online chat between a patient and a doctor. A new service has been developed to provide real-time communication through a websocket connection for the medical information system HELSI. Theoretical and methodological approaches to the comparative assessment of the characteristics of modern NoSQL DBMS and the application of hybrid approaches to the combination of technologies, which are used in the development of application software in the construction of software systems, have been developed. Using the C# 10.0 programming language and the .NET 6 platform and the MongoDB database, the functionality of the existing applied medical information system HELSI has been expanded with the possibility of a chat between the doctor and the patient during online appointments. A database has been designed to store information related to this functionality. Accompanying documentation for the development of the interface for the created functionality has been prepared.
DOI: 10.30857/2786-5371.2023.2.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23364
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2023_N2(13)_P050-064.pdf524,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.