Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23367
Title: Окислювально-нуклеофільні системи для розкладання отруйних речовин шкірно-наривної та нервово-паралітичної дії
Other Titles: Oxidative-nucleophilic systems for decomposition of toxic substances
Authors: Вахітова, Л. М.
Таран, Н. А.
Короткіх, М. І.
Вахітов, Р. А.
Бессарабов, В. І.
Попов, А. Ф.
Keywords: деконтамінаційна система
пероксид водню
параоксон
метилфенілсульфід
окиснення
нуклеофільне заміщення
decontamination system
hydrogen peroxide
paraoxone
methylphenyl sulfide
oxidation
nucleophilic substitution
Issue Date: 2023
Citation: Окислювально-нуклеофільні системи для розкладання отруйних речовин шкірно-наривної та нервово-паралітичної дії [Текст] / Л. М. Вахітова, Н. А. Таран, М. І. Короткіх, Р. А. Вахітов, В. І. Бессарабов, А. Ф. Попов // Технології та інжиніринг. - 2023. - № 2 (13). - С. 85-98.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – дослідження кінетики нуклеофільного розкладання пероксид-аніоном параоксону та окиснення пероксидом водню метилфенілсульфіду в системах вода/спирт, вода/спирт/детергент та мікроемульсії типу "олія у воді" у присутності бікарбонату амонію та борної кислоти. За модельні системи обрано реакції нуклеофільного заміщення параоксону пероксид-аніоном та активованого окиснення метилфенілсульфіду пероксидом водню у водно-органічних системах (вода/спирт, вода/спирт/детергент, мікроемульсія "олія у воді"). Параоксон і метилфенілсульфід використані як імітатори бойових отруйних речовин нервово-паралітичної та шкірно-наривної дії. Для утворення детергентних сумішей та мікроемульсій використовували детергенти трьох типів: катіонний – цетилпіридиній хлорид, аніонний – додецилсульфат натрію та нейтральний – 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)-фенілполіетиленгліколь. Як активатори використовували бікарбонат амонію та борну кислоту. Контроль за нуклеофільним заміщенням в параоксоні здійснювали спектрофотометрично при λ=405 нм за зміною поглинання 4-нітрофенолят-іону в концентраційних умовах [НОО–] >> [параоксон]. Окиснення контролювали за зменшенням поглинання метилфенілсульфіду при λ =250 нм за умови [Н2О2] >> [метилфенілсульфід]. Визначено кінетичні параметри нуклеофільного розкладання пероксид-аніоном параоксону та активованого окиснення пероксидом водню метилфенілсульфіду в мікроемульсії типу "олія у воді" у присутності бікарбонату амонію та борної кислоти. Встановлено, що в мікроемульсії складу вода:етиленгліколь (4:1)/спирт/гексан/детергент константа зв'язування субстратів підвищується в 3-5 разів в порівнянні з аналогічною величиною у водно-спиртових детергентних та міцелярних розчинах. Проведено порівняння реакційної здатності пероксиду водню як окислювача у нейтральній формі та як нуклеофільного реагенту у вигляді пероксид-аніону у присутності та відсутності бікарбонату амонію та борної кислоти. Встановлено, що у водно-спиртовому середовищі швидкість нуклеофільного заміщення в параоксоні та окиснення метилфенілсульфіду знижується, незалежно від обраного спирту. Додавання детергентів у водно-спиртове середовище підвищує швидкість каталізованого розкладання метилфенілсульфіду за окислювальним механізмом майже в 10 разів у присутності катіонного цетилпіридиній хлориду та у 5 разів у присутності нейтрального 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)-фенілполіетиленгліколю та анінного додецилсульфату натрію. При цьому спостерігається прискорення нуклеофільного розкладання параоксону, що дозволяє констатувати про подвійну окислювально-нуклеофільну природу пероксокарбонат- та пероксоборат-аніонів. Продемонстровано високу реакційну здатність аніонів та окислювачів в мікроемульсіях, що разом зі значеннями констант зв'язування обох субстратів дозволяють розглядати мікроемульсійні середовища обраної рецептури як ефективні дегазатори та солюбілізатори гідрофобних отруйних речовин. Отримані результати дозволяють констатувати, що мікроемульсії, які містять пероксид водню, катіонний детергент та активатор можуть розглядатися як перспективні складові засобів деконтамінації для руйнування екотоксичних сполук за окислювально-нуклеофільним механізмом. Розроблено рецептуру мікроемульсійного реакційного середовища з високими солюбілізуючими властивостями для одночасного нуклеофільного розкладання пероксид-аніоном параоксону та окиснення пероксидом водню метилфенілсульфіду з високими швидкостями. Досліджена мікроемульсія може бути використана як основа деконтамінаційних рецептур з усунення наслідків зараження компонентами хімічної зброї шкірно-наривної та нервово-паралітичної дії.
To investigate the kinetics of nucleophilic decomposition of paraoxone by peroxide anion and oxidation of methylphenyl sulfide by hydrogen peroxide in water/alcohol, water/alcohol/detergent and “oil-in-water” microemulsions in the presence of ammonium bicarbonate and boric acid. The reactions of nucleophilic substitution of paraoxone and oxidation of methylphenyl sulfide with hydrogen peroxide in nanoscale aqueous-organic systems (water-alcohol, water-alcohol-detergent, “oil-in-water” microemulsion) were chosen as model systems. Paraoxon and methylphenyl sulfide are used as imitators of warfare agents with nerve and blistering effects. Three types of detergents were used to form detergent mixtures and microemulsions: cationic – cetylpyridinium chloride, anionic – sodium dodecyl sulfate, and neutral – 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenylpolyethylene glycol. Ammonium bicarbonate and boric acid were used as activators. The nucleophilic substitution of paraoxone was monitored spectrophotometrically at λ = 405 nm by the change in the absorbance of 4-nitrophenolate ion over time in the concentration conditions [HOO- ]>>[paraoxone]. Oxidation was monitored by the decrease in methylphenyl sulfide absorbance over time at λ = 250 nm. under the condition [H2O2]>>[ methylphenyl sulfide]. The kinetic parameters of the nucleophilic decomposition of paraoxone by hydrogen peroxide anion and the activated oxidation of methylphenyl sulfide by hydrogen peroxide in an “oil-in-water” microemulsion in the presence of ammonium bicarbonate and boric acid have been determined. It was found that in the microemulsion of water:ethylene glycol (4:1)/alcohol/hexane/detergent composition, the substrate binding constant increases 3-5 times compared to the same value in water-alcohol detergent and micellar solutions. The reactivity of hydrogen peroxide as an oxidant in its neutral form and as a nucleophilic reagent in the form of peroxide anion in the presence and absence of ammonium hydrogen carbonate and boric acid was compared. It was found that the rate of nucleophilic substitution in paraoxone and oxidation of methylphenyl sulfide decreases in an aqueous-alcohol medium, regardless of the alcohol chosen. The addition of detergents to the water-alcohol medium increases the rate of catalysed decomposition of methylphenyl sulfide by oxidative mechanisms by almost 10 times in the presence of cationic cetylpyridinium chloride and 5 times in the presence of neutral 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenylpolyethylene glycol and anine sodium dodecyl sulfate. At the same time, the acceleration of nucleophilic decomposition of paraoxone was observed, which suggests the dual oxidative-nucleophilic nature of peroxycarbonate and peroxoborate anions. The high reactivity of anions and oxidants in microemulsions has been demonstrated, which, together with the values of the binding constants of both substrates, allows us to consider microemulsion media of the selected formulation as effective degassers and solubilisers of hydrophobic poisonous substances. The results obtained allow us to state that microemulsions containing hydrogen peroxide, cationic detergent and activator can be considered as promising components of decontamination agents for the destruction of ecotoxic compounds by the oxidative-nucleophilic mechanism. The results obtained allow us to state that microemulsions containing hydrogen peroxide, cationic detergent and activator can be considered as promising components of decontamination agents for the destruction of ecotoxic compounds by the oxidative-nucleophilic mechanism. The formulation of a microemulsion reaction medium with high solubilizing properties was developed for the simultaneous nucleophilic decomposition of paraoxon by peroxide anion and oxidation of methylphenyl sulfid by hydrogen peroxide at high rates. The investigated microemulsion can be used as a basis for decontamination formulations to remediate the effects of contamination with chemical weapons components of blistering and nerve effects.
DOI: 10.30857/2786-5371.2023.2.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23367
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2023_N2(13)_P085-098.pdf420,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.