Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23373
Title: Вимірювання ресурсів знань у конкурентному позиціонуванні підприємств
Other Titles: Measurement of knowledge assets in the competitive positioning of the company
Authors: Вартанова, О. В.
Бузько, Ірина Романівна
Keywords: джерела знань
ідентифікація
компетенція підприємства
конкурентна позиція
вимірювання
ресурси
источники знаний
идентификация
компетенция предприятия
конкурентная позиция
измерения
ресурсы
assets
knowledge sources
identification
competence
competitive position
measuring
knowledge assets
Issue Date: 2021
Citation: Вартанова О. В. Вимірювання ресурсів знань у конкурентному позиціонуванні підприємств / О. В. Вартанова, І. Р. Бузько // Проблеми системного підходу в економіці : фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету. – 2021. – Вип. 6 (86). – С. 39-49.
Source: Проблеми системного підходу в економіці
Problems of systemic approach in the economy
Abstract: Джерелом конкурентних переваг в економіці знань є складно імітовані ресурси знань, їх створення, переміщення та використання на підприємстві. У статті концептуалізовано процес ідентифікації, аудиту та вимірювання унікальних активів знань у конкурентному позиціонуванні підприємства на основі використання ресурсного та компетентнісного підходів. Конкурентне позиціонування розуміється як процес формування, підтримки та зміцнення конкурентної позиції підприємства на основі виявлення, аудиту та вимірювання активів знань (їх видів, локалізації, носіїв та напрямків руху), які утворюють ключові сфери компетенції підприємства та формують його стійкі конкурентні переваги. Представлено концепт конкурентного позиціонування підприємства на основі ідентифікації та вимірювання ресурсів знань. Сформовано класифікацію ресурсів знань, що формують конкурентну позицію підприємства. Визначено методичні інструменти вимірювання ресурсів знань як джерела конкурентної позиції підприємства. Визначено конкурентні позиції підприємства на основі ідентифікації та вимірювання ресурсів знань. Визначено конкурентні переваги та конкурентні слабкості підприємства порівняно з конкурентом. Визначено порогові критерії для інтерпретації конкурентної позиції підприємства на основі ресурсів знань.
Источником конкурентных преимуществ в экономике знаний являются сложно имитированные ресурсы знаний, их создание, перемещение и использование на предприятии. В статье концептуализирован процесс идентификации, аудита и измерения уникальных активов знаний в конкурентном позиционировании предприятия на основе использования ресурсного и компетентностного подходов. Представлен концепт конкурентного позиционирования предприятия на основе идентификации и измерения ресурсов знаний. Сформирована классификация ресурсов знаний, формирующих конкурентную позицию предприятия. Определены методические инструменты измерения ресурсов знаний как источника конкурентной позиции предприятия; конкурентные позиции предприятия на основе идентификации и измерения ресурсов знаний; конкурентные преимущества и конкурентные слабости предприятия по сравнению с конкурентом; пороговые критерии для интерпретации конкурентоспособной позиции компании на базе ресурсов знаний.
The source of competitive advantage in the knowledge economy is the company's hard-to-replicate knowledge assets, their creation, movement, and use in the company. The process of identification, audit and measurement of unique knowledge assets of the company in the formation of its competitive position based on the use of resource and competence approaches is conceptualized in the article. Competitive positioning is determines as a process of forming, maintaining and strengthening the company's competitive position based on the identification, audit and measurement of knowledge assets (their types, localization, carriers and directions of movement), which form key areas of competence of the company and its sustainable competitive advantages. The concept of competitive positioning of the company on the basis of identification and measurement of knowledge assets is presented. The classification of knowledge assets forming the company's competitive position has been formed. Methodical tools for measuring knowledge assets as a source of a company's competitive position are identified. The methodology of identification and measuring of knowledge assets of a company's competitive positioning is based on the application of resource and competence approach, methods of assessing knowledge by criteria of key competence, methods of knowledge classification, assessment of knowledge assets by codification and diffusion criteria. The basis for competitive positioning of the enterprise are knowledge management processes that allow to create incentives to improve the company's ability to innovate, combine sources of knowledge with their needs, create conditions for effective knowledge exchange and assess their contextual effectiveness. The competitive positions of the company on the basis of identification and measurement of assets of knowledge of the enterprise are defined. The competitive advantages and competitive weaknesses of the company in comparison with the competitor are defined. Threshold criteria for interpreting the company's competitive position based on knowledge assets have been determined.
DOI: 10.32782/2520-2200/2021-6-6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23373
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра управління та смарт-інновацій
ISSN: 2520-2200
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf525,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.