Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23447
Title: Нейромережа Midjorney як інструмент для генерування дизайн графіки
Other Titles: Midjorney neural network as a tool for generating design graphics
Authors: Колісник, О. В.
Михайлова, Р. Д.
Береговий, О. С.
Власюк, В. В.
Куровська, Д. В.
Keywords: штучний інтелект
нейромережа
візуальний образ
графіка
мистецтво
дизайн
творча практика
цифрове суспільство
artificial intelligence
neural network
visual image
graphics
art
design
creative practice
digital society
Issue Date: 2023
Citation: Нейромережа Midjorney як інструмент для генерування дизайн графіки [Текст] / О. В. Колісник, Р. Д. Михайлова, О. С. Береговий, В. В. Власюк, Д. В. Куровська // Art and Design. - 2023. - № 1 (21). - С. 106-115.
Source: Art and Design
Abstract: Мета роботи – дослідити аспекти міждисциплінарного наукового дискурсу з проблем застосування штучного інтелекту; проаналізувати генеруючі програми штучного інтелекту; з’ясувати специфіку використання нейромережі "Midjorney" у мистецьких практиках та визначити її реальні можливості у створенні візуального контенту. Дослідження ґрунтується на соціокультурній, історико-теоретичній, емпіричній та порівняльній методології, використовуються також методи аналізу, синтезу, інформаційного моделювання. Вивчення виробничого інструментарію штучного інтелекту як технологічного оснащення графічного дизайну, виявило його роль та місце у творчому процесі. Науковий аналіз нейромережі "Midjorney" показав потенціал програми для створення зразків мистецтва та продукту дизайну: в процесі творчого виробництва коди алгоритму перетворюють робочий матеріал на стилістично виразні зображення у низці варіантів, з яких митець формує остаточний. На прикладі сервісу "Midjorney" конкретизовано межі генерування зображень, визначено переваги та недоліки штучного інтелекту у царині образотворення. Скоректовано тлумачення поняття "нейронні мережі". Підсумовано, що штучний інтелект, попри існуючі на даний момент технічні обмеження, є перспективним інструментом дизайну, сприятливим для реалізації творчих ідей та візуалізації образів. Наукова новизна дослідження полягає у вивченні можливостей використання штучного інтелекту, розкритті особливостей застосування алгоритмів нейромереж у творчій практиці, зокрема, генеруванні візуальних образів графічного дизайну, що є актуальним як для професійних користувачів, так і масової аудиторії. Виявлено переваги та недоліки застосування штучного інтелекту у створенні образних візуалізацій. Практична значущість дослідження обумовлена розширенням інформації та поглибленням практичних навичок роботи у нейронній мережі, опануванням механізмами продукування зразків графічного дизайну. Отримані результати доводять перспективність штучного інтелекту в реалізації рішень у графічному дизайні. Матеріали роботи можуть бути використані в навчальному процесі, практичній діяльності у сфері творчих індустрій та мистецтва.
To investigate the aspects of interdisciplinary scientific discourse on the problems of applying artificial intelligence; analyze generating programs of artificial intelligence; to find out the specifics of the use of the "Midjourney" neural network in artistic practices and to determine its real possibilities in the creation of visual content. The research is based on socio-cultural, historical-theoretical, empirical and comparative methodology, methods of analysis, synthesis, and modeling are also used. The study of the production tools of artificial intelligence as technological equipment of graphic design revealed its role and place in the creative process. The scientific analysis of the "Midjourney" neural network showed the potential of the program to create art samples and design products: in the process of creative production, algorithm codes transform the working material into stylistically expressive images in a number of variants, from which the artist forms the final one. Using the example of the "Midjourney" service, the limits of image generation are specified, the advantages and disadvantages of artificial intelligence in the field of imaging are determined. The interpretation of the concept of "neural networks" has been corrected. It is concluded that artificial intelligence, despite the currently existing technical limitations, is a promisingdesign tool, favorable for the implementation of creative ideas and visualization of images. The scientific novelty of the study consists in studying the possibilities of using artificial intelligence, revealing the features of the use of neural network algorithms in creative practice, in particular, the generation of visual images of graphic design, which is relevant both for professional users and a mass audience. The advantages and disadvantages of using artificial intelligence in the creation of imaginative visualizations are revealed. The practical significance of the research is due to the expansion of information and the deepening of practical skills of working in a neural network, mastering the mechanisms of producing graphic design samples. The obtained results prove the perspective of artificial intelligence in the implementation of solutions in graphic design. Work materials can be used in the educational process, practical activities in the field of creative industries and art.
DOI: 10.30857/2617-0272.2023.1.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23447
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра графічного дизайну (ГД)
Art and Design
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2023_N1_P106-115.pdf840,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.