Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23457
Title: Transformation of the ritual genealogical portrait in painting of Mikhailo Guida: European context
Other Titles: Трансформація ритуального родового портрету в творчості Михайла Гуйди: європейський контекст
Authors: Tarasenko, O. A.
Tarasenko, A. A.
Keywords: живопис України
Михайло Гуйда
ритуал
весілля
родина
людина у моделі світу
європейський портрет
painting of Ukraine
Mykhailo Guyda
ritual
wedding
family
man in the model of the world
European portrait
Issue Date: 2023
Citation: Tarasenko O. A. Transformation of the ritual genealogical portrait in painting of Mikhailo Guida: European context = Трансформація ритуального родового портрету в творчості Михайла Гуйди: європейський контекст [Текст] / O. A. Tarasenko, A. A. Tarasenko // Art and Design. - 2023. - № 1 (21). - С. 53-64.
Source: Art and Design
Abstract: Метою статті є дослідження значення канону європейського портрета у жанровій картині Михайла Гуйди: "Кубанське весілля. Посвята прадіду Дем'яну Дорошенку" (2004). Використовуються історико-культурологічний, компаративний, іконографічний, іконологічний, герменевтичний методи. На основі порівняння з композиціями на тему одруження у мистецтві античності, Ренесансу та Нового часу у картині Гуйди виявлено: наявність духовного центру (ікона); показано роль симетрії у побудові ритуальної композиції; визначено національний характер образів та символів (української землі, домашнього двору, одягу, квітів, ритуальних предметів). Весільний портрет сім'ї козаків створено в іконографії парадних аристократичних портретів, розробленої Тіціаном, Тінторетто, Веласкесом, Рубенсом, Ван Дейком, Вістлером. Гуйда створив нову форму портрета та автопортрета в історичному портреті, наділивши образ предків індивідуальною психологією людини доби криз, з властивою йому рефлексією, прагненням до усвідомлення свого місця у світобудові. У композиції українського живописця відбувається сакралізація землі, будинку-двору через зв'язок із світовим початком. Лаконічна композиція пластично відповідає визначенню місця сім'ї кубанського козака в степовому ландшафті. Сім'я показана як монолітна цілісність, до якої включені коні, що втілюють енергію природи. У золотому перерізі композиції укладено архетип хреста. Образ народжувальної землі явлений горизонталлю родючого чорнозему. Сім'я включена до духовної вертикалі ритуального "осьового часу" – Axis Mundi. У взаємозв'язку неба та землі утверджується сила українського роду-народу. Наукова новизна публікації полягає в тому, що в ній вперше проведено порівняння ідейного змісту та форми картини Гуйди з ритуальними композиціями на тему весілля та каноном аристократичного портрета Європи. Творчість українського художника включена до контексту мистецтва Європи. Представлені матеріали, їх художньо-стилістичний аналіз та узагальнення можуть бути використані у наукових дослідженнях, присвячених мистецтву картини-портрету в Україні.
The purpose of the article is to investigate the significance of the European portrait canon in the genre painting by Mikhailo Guida: "Kuban Wedding: Dedication to Great-Grandfather Demian Doroshenko" (2004). The historical-cultural, comparative, iconographic, iconological, and hermeneutic methods are used. Based on a comparison with compositions on the theme of marriage in the art of antiquity, the Renaissance, and the Modern era, in Guida's painting the following has been identified: the presence of a spiritual centre (icon); the role of symmetry in constructing the ritual composition; the national character of the images and symbols (Ukrainian land, home yard, clothing, flowers, ritual objects). The wedding portrait of the Cossack family was created in the iconography of ceremonial aristocratic portraits, developed by Titian, Tintoretto, Velasquez, Rubens, Van Dyck, and Whistler. Guida created a new form of portrait and self-portrait in the historical portrait, endowing the image of ancestors with the individual psychology of a person in times of crisis, with its inherent reflection and the desire to understand one’s place in the universe. In the composition of the Ukrainian painter, there is a sacralisation of the land and the house-yard through the connection with the universal. The laconic composition plastically corresponds to the definition of the Kuban Cossack family's place in the steppe landscape. The family is shown as a monolithic integrity, which includes horses embodying the energy of nature. The golden ratio of the composition contains the archetype of the cross. The image of the birth-giving earth is revealed by the horizontal of fertile black soil. The family is included in the spiritual vertical of the ritual "axial time" – Axis Mundi. In the connection between heaven and earth, the strength of the Ukrainian lineage and people is affirmed. The scientific novelty of the publication lies in the fact that, for the first time, a comparison is carried out of the ideological content and the form of Guida's painting with ritual compositions on the theme of weddings and the canon of European aristocratic portraits. The art of the Ukrainian painter is incorporated into the context of European art. The presented materials, their artistic-stylistic analysis, and generalization can be used in scientific research dedicated to the art of portrait-painting in Ukraine.
DOI: 10.30857/2617-0272.2023.1.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23457
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2023_N1_P053-064.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.