Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23461
Title: Генеза та становлення проєктної мови візуальних образів та комунікативних практик у контексті культурно-мистецької спадщини України
Other Titles: Genesis and formation of design language of visual images and communicative practices in the context of the cultural and artistic heritage of Ukraine
Authors: Кара-Васильєва, Т. В.
Яковлєв, М. І.
Чуйко, О. Д.
Шмагало, Р. Т.
Чепелюк, О. В.
Keywords: візуальні комунікації
художній образ
дизайн
декоративно-ужиткове мистецтво України
народні промисли
постмодернізм
visual communications
artistic image
design
decorative and applied art of Ukraine
folk crafts
postmodernism
Issue Date: 2023
Citation: Генеза та становлення проєктної мови візуальних образів та комунікативних практик у контексті культурно-мистецької спадщини України [Текст] / Т. В. Кара-Васильєва, М. І. Яковлєв, О. Д. Чуйко, Р. Т. Шмагало, О. В. Чепелюк // Art and Design. - 2023. - № 1 (21). - С. 96-105.
Source: Art and Design
Abstract: Метою роботи є дослідження історичного розвитку художньо-графічної мови та візуального сприйняття образів при передачі інформаційних посилань від предків нащадкам, що у сучасному суспільстві стає підґрунтям для формування гармонійної цілісності української візуальної культури. Робота ґрунтується на використанні історико-культурологічного, компаративного, герменевтичного методів, а також методології системного підходу, який дозволяє розглянути візуальні комунікації як цілісне поле взаємодії людини та середовища у контексті здобутків українського мистецтва. У дослідженні представлено динаміку розвитку та систематизовано історико-культурний мистецтвознавчий погляд щодо візуалізації посилань стародавнього світу сучасному суспільству. Аналіз мистецьких пам’яток української культурної спадщини дозволив визначити загальну спрямованість художньо-проєктної мови візуальних образів та виділити своєрідні етнонаціональні, естетичні та екологічні аспекти, які сприяють сталому розвитку суспільства. Доведено, що становлення візуальної мови та проєктних практик відбувалося у напрямах удосконалення засобів художньої виразності, поглиблення предметних взаємодій, посилення комунікативних процесів видовищно-культового характеру, залучення природних явищ до комунікації, а також організації масових комплексних дійств, спрямованих на відродження української культури. Результати дослідження є важливими для розв’язання проблем глобальної інформаційної перевантаженості середовища та візуального сприйняття шляхом переосмислення традиційних культурно-мистецьких та природних аспектів у сучасній візуальній культурі. Наукова новизна полягає в тому, що дослідженням вперше обґрунтовано та виокремлено взаємозв’язки особливостей обміну інформацією за допомогою художніх образів та мистецьких ремесел від давніх часів до сучасності у візуальному предметному середовищі. У роботі вперше зроблено спробу дати загальну характеристику процесів розвитку та становлення візуальної графічної мови комунікативних процесів, підґрунтям яких є інтерпретація культурно-мистецької спадщини. Доведено, що перебіг етнокультурних процесів, які відбувалися на території України з давніх часів до сьогодення, має важливе значення для розуміння витоків комунікативного дизайну. Представлено аналіз історичного ракурсу динаміки розвитку народної творчості на прикладі народних традицій українського мистецтва, окреслено напрямки їх впровадження у сучасну візуальну культуру. Результати можуть стати основою подальших теоретичних досліджень візуальних комунікацій та застосовуватись практиками під час проєктування та стилізації облаштування сучасного простору, а також як основа для формування системного мислення дизайнерів у наукових дослідженнях та освітньому процесі.
The purpose of the work is to study the historical development of artistic and graphic language and visual perception of images during the transmission of information from ancestors to descendants, which in modern society becomes the basis for the formation of the harmonious integrity of Ukrainian visual culture. The work is based on the use of historical and cultural, comparative, and hermeneutic methods. In addition, the methodology of the system approach was used, which allows us to consider visual communications as an integrated field of human-environment interaction in the context of the achievements of Ukrainian art. The study presents the dynamics of development and systematizes the historical-cultural art-theological view of visualizing the references of the ancient world to modern society. The analysis of the artistic monuments of the Ukrainian cultural heritage made it possible to determine the general orientation of the artistic and project language of visual images and to highlight the peculiar ethno-national, aesthetic and ecological aspects that contribute to the sustainable development of society. It has been proven that the development of visual language and design practices took place in the directions of improving the means of artistic expression, deepening subject interactions, strengthening communicative processes of a spectacular and cult nature, involving natural phenomena in communication, as well as organizing mass complex actions aimed at the revival of Ukrainian culture. The results of the research are important for solving the problems of global information overload of the environment and visual perception by rethinking the traditional cultural-artistic and natural aspects in modern visual culture. The research for the first time substantiated and identified the interrelationships of the features of information exchange with the help of artistic images and artistic crafts from ancient times to the present in the visual subject environment. In the work, for the first time, an attempt is made to give a general description of the processes of development and formation of the visual graphic language of communicative processes, the basis of which is the interpretation of cultural and artistic heritage. It is proved that the course of ethno-cultural processes, which took place on the territory of Ukraine from ancient times to the present, is important for understanding the origins of communicative design. An analysis of the historical perspective of the dynamics of the development of folk art is presented on the example of folk traditions of Ukrainian art, and the directions of their introduction into modern visual culture are outlined. The results can become the basis for further theoretical studies of visual communications and can be used by practitioners during the design and stylization of the arrangement of modern space, as well as a basis for the formation of the systemic thinking of designers in scientific research and the educational process.
DOI: 10.30857/2617-0272.2023.1.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23461
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2023_N1_P096-105.pdf423,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.