Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24836
Title: Колективне обговорення професійних проблем як складова ділової української мови
Other Titles: Collective discussion of professional problems as a component of business Ukrainian
Authors: Мунтян, Олександр Олександрович
Keywords: дискусія
ділова українська мова
колективне обговорення
мовні кліше
професійна компетентність
discussion
business Ukrainian
collective discussion
language cliches
professional competence
Issue Date: 2023
Citation: Мунтян О. О. Колективне обговорення професійних проблем як складова ділової української мови / О. О. Мунтян // Закарпатські філологічні студії. – 2023. – Вип. 29, Т. 1. – С. 89-93.
Source: Закарпатські філологічні студії
Transcarpathian Philological Studies
Abstract: У статті досліджується специфіка навчання майбутніх філологів колективному обговоренню професійних проблем у формі дискусії. Актуальність теми статті полягає у тому, що сучасному суспільству потрібні люди, які вміють не тільки самостійно знаходити оптимальні розв’язання складних питань, а й працювати в колективі, проявляти гнучкість і творчість, не губитися в нестандартних ситуаціях, бути комунікабельними. На думку авторів статті, для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця необхідне набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей здобувачів освіти та спонукає до самореалізації спеціалістів, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності. Такий досвід здобувачі освіти набувають під час навчання колективного обговорення професійних проблем як складової ділової української мови. Тому мета статті полягає у визначенні оптимальних шляхів підготовки та проведення дискусії як однієї з форм колективного обговорення професійних проблем. У статті дискусія трактується як обговорення певного спірного питання, дослідження проблеми, у якому кожна сторона, опонуючи думку співрозмовника, аргументує свою позицію і претендує на досягнення мети. Автор описав структуру дискусії; визначив труднощі навчання дискусії та уклав модель навчання її організації. На думку автора статті, під час навчання ведення дискусії необхідне вироблення у здобувачів освіти навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері, а саме: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, опанування культурою монологу, діалогу та полілогу; вибір та послуговування різними комунікативно виправданими мовними засобами, приклади яких наводяться у статті.
The article is devoted to the specifics of teaching future philologists to collectively discuss professional problems in the form of a discussion. The relevance of the article's topic is that modern society needs people who are able not only to find optimal solutions to complex issues on their own, but also to work in a team, to be flexible and creative, not to get lost in non-standard situations, and to be sociable. According to the authors of the article, the formation of professional skills and competitiveness of a modern specialist requires the acquisition of communication experience that promotes the development of students' creative abilities and encourages self-realization of specialists, activates cognitive interests, and realizes heuristic abilities. Students gain such experience while learning to collectively discuss professional problems as a component of the business Ukrainian language. Therefore, the purpose of the article is to determine the best ways to prepare and conduct a discussion as a form of collective discussion of professional problems. The article interprets a discussion as a discussion of a certain controversial issue, a study of a problem in which each party, opposing the opinion of the interlocutor, argues its position and claims to achieve the goal. The author describe the structure of the discussion; identify the difficulties of teaching the discussion and draw up a model for organizing its teaching. According to the author of the article, when learning to conduct a discussion, it is necessary to develop the skills of optimal linguistic behavior in the professional sphere, namely: influence on the interlocutor through the skillful use of various linguistic means, mastering the culture of monologue, dialogue and polylogue; selection and use of various communicatively justified linguistic means, examples of which are given in the article.
DOI: 10.32782/tps2663-4880/2023.29.1.15
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24836
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2663-4880 (print)
2663-4899 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdfТези350,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.