Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24887
Title: Divergence between modern British and American English in the aspect of phonetics, orthography and grammar
Other Titles: Дивергенція сучасної британської та американської англійської мови в аспекті фонетики, орфографії та граматики
Authors: Kovalova, Olena
Keywords: divergence
linguistic differences
American English
phonetic differences
grammar aspect
modern English
дивергенція
лінгвістичні відмінності
американська англійська мова
фонетичні відмінності
граматичний аспект
сучасна англійська мова
Issue Date: 2023
Citation: Kovalova O. Divergence between modern British and American English in the aspect of phonetics, orthography and grammar / O. Kovalova // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2023. – Вип. 59, Т. 2. – С. 24-27.
Source: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
International Humanitarian University Herald. Philology
Abstract: The article is aimed at research into main differences between American and British English. The aspects of the research are unsimilarities in phonetics, spelling and grammar. Moreover, historical and cultural causes of this diversity are presented in the article. The topic is actual due to growing popularity of American English throughout the world in a wide range of spheres of human life and activity in the field of material culture, economy and finance, education and health care and many others. This process is obviously happening because unlike the British version, American English is more flexible, open to change and easier to understand. Features of the modern English language in America have long attracted the attention of linguists. For a long time, most English-language printed publications were oriented towards the British version of the English language. However, due to the revival of tourist trips, professional internships, exchanges of information, the press, literature or productions of cinema, television, advertising, we increasingly come across inconsistencies that differ somewhat from the general British vocabulary. The difference in the socio-cultural background determines the peculiarities in the development of each of the varieties. However, as scientists note, belonging to a single communicative language system, close and diverse connections between regions contribute to the convergence of language forms. Thus, it is essential to gain awareness of peculiarities of American variant. Consideration of this topic will make it possible to adjust the process of learning English as an international language of communication, in such a way as to prepare students for the perception and use of different variants of English. Research and study of the differences between the British and American versions of the English language effectively contribute to the formation the worldview of the culture of the individual, deepens knowledge about the multifaceted relationship between different versions of the English language. The most significant differences between the English language in the UK and the USA are observed in phonetics and partially in spelling. However, these differences do not give any reason for insisting on the existence of a special, different from the English "American" language. Today, the study of the British version of the language is widespread in education. That is why it arises the problem of comparing these language options, which determines the relevance of the chosen topic.
Стаття спрямована на дослідження основних відмінностей між американською та британською англійською. Аспектами дослідження є несхожість у фонетиці, орфографії та граматиці. Крім того, у статті представлено історичні та культурні причини такого розмаїття. Тема є актуальною у зв’язку зі зростанням популярності американської англійської мови в усьому світі в широкому спектрі сфер людського життя та діяльності в сфері матеріальної культури, економіки та фінансів, освіти та охорони здоров’я та багатьох інших. Цей процес очевидно відбувається тому, що, на відміну від британської версії, американська англійська більш гнучка, відкрита до змін і легша для розуміння. Таким чином, важливо отримати знання про особливості американського варіанту. Різниця в соціокультурному фоні визначає особливості розвитку кожного з різновидів. Проте, як зазначають науковці, належність до єдиної комунікативної мовної системи, тісні й різноманітні зв’язки між регіонами сприяють зближенню мовних форм. Особливості сучасної англійської мови в Америці давно привертають увагу лінгвістів. Довгий час більшість англомовних друкованих видань були орієнтовані на британську версію англійської мови. Однак у зв’язку з пожвавленням туристичних поїздок, професійних стажувань, обміну інформацією, пресою, літературою чи виробництвом кіно, телебачення, реклами ми все частіше стикаємося з невідповідностями, які дещо відрізняються від загальнобританської лексики. Розгляд даної теми дасть змогу налагодити процес вивчення англійської мови як міжнародної мови спілкування, таким чином, щоб підготувати учнів до сприйняття та використання різних варіантів англійської мови. Дослідження та вивчення відмінностей між британським та американським варіантами англійської мови ефективно сприяють формуванню світогляду культури особистості, поглиблюють знання про багатогранний зв’язок між різними варіантами англійської мови. Найбільш значні відмінності між англійською мовою Великобританії та США спостерігаються у фонетиці та частково в орфографії. Однак ці відмінності не дають підстав наполягати на існуванні особливої, відмінної від англійської "американської" мови. Сьогодні в освіті поширене вивчення британського варіанту мови. Тому виникає проблема зіставлення цих мовних варіантів, що визначає актуальність обраної теми.
DOI: 10.32841/2409-1154.2023.59.2.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24887
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2409-1154 (Print)
2663-5658 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
p.24-27.pdf477,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.