Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24896
Title: Функціонування системи освіти України в умовах воєнного стану
Other Titles: Functioning of the education system of Ukraine under martial law
Authors: Коваленко, Д. І.
Захарін, С. В.
Keywords: система освіти України
сфера загальної середньої освіти
сфера професійної (професійно-технічної) освіти
сфера вищої та фахової передвищої освіти
безпека закладів освіти
безпека освітнього середовища
цифровізація сфери освіти
безпека освітнього середовища
education system of Ukraine
the field of general secondary education
the field of professional (vocational and technical) education
the sphere of higher and professional pre-higher education
security of educational institutions
safety of the educational environment
digitalization of the education field
safety of the educational environment
Issue Date: May-2023
Citation: Коваленко Д. І. Функціонування системи освіти України в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Д. І. Коваленко, С. В. Захарін // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". – 2023. – № 4 (34). – С. 27-34. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/administration2023/4/8878
Source: Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека"
Electronic scientific publication "Public Administration and National Security"
Abstract: Освітня система України працює в умовах широкомасштабної збройної агресії російської федерації. Відповідно, на освітній процес впливають багато негативних чинників, зокрема: неможливість здобувачів освіти (студентів, учнів) та педагогів (вчителів, викладачів, майстрів) фізично брати участь у освітньому процесі; знищення та руйнування закладів освіти; відсутність електроенергії; дефіцит фінансування та ін. Авторами виокремлено низку фундаментальних проблем організації безпечного функціонування системи України в умовах збройної агресії російської федерації та окреслено основні виклики, які постали перед системою освіти України. Запропоновано заходи, які спрямовані на мінімізацію негативного впливу викликів від вторгнення російської федерації та були визначені нові засади підтримки розвитку безпеки системи освіти. Під час огляду чинного нормативно-правового забезпечення авторами проведено детальний аналіз організації функціонування освітніх закладів та роботи органів влади України (передусім, Міністерства освіти і науки України) та запропоновані основні напрями вжиття заходів для забезпечення захисту учасників освітнього процесу, працівників і майна закладів освіти.
The educational system of Ukraine operates under conditions of large-scale armed aggression by the Russian Federation. Accordingly, the educational process is affected by many negative factors, in particular: the impossibility of education seekers (students, pupils) and pedagogues (teachers, lecturers, masters) to physically participate in the educational process; destruction of educational institutions; lack of electricity; funding deficit, etc. The authors single out a number of fundamental problems in organizing the safe functioning of the system of Ukraine in the conditions of armed aggression of the Russian Federation. The proposed measures are aimed at minimizing the negative impact of challenges from the invasion of the Russian Federation, as well as at supporting the development of the education system. A detailed analysis of the organization of the educational institutions functioning and the work of the authorities of Ukraine (primarily, the Ministry of Education and Science of Ukraine) has been carried out, and the main directions of taking measures to ensure the protection of participants in the educational process, employees and property of educational institutions have been proposed.
DOI: 10.25313/2617-572X-2023-4-8878
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24896
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу
ISSN: 2617-572Х
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваленко_Захарін.pdf200,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.