Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24943
Title: Автоматизація обробки геоінформаційних даних технологією нейромережі
Other Titles: Automation of geoinformation data processing by neural network technology
Authors: Голінко, В. В.
Недоснований, О. Ю.
Keywords: геодані
автоматизація
обробка даних
продуктивність
точність
масштабованість
інтеграція джерел даних
Geodata
automation
data processing
AWS Glue
performance
accuracy
scalability
integration of data sources
Issue Date: 2023
Citation: Голінко В. В. Автоматизація обробки геоінформаційних даних технологією нейромережі [Текст] / В. В. Голінко, О. Ю. Недоснований // Технології та інжиніринг. - 2023. - № 4 (15). - С. 9-16.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: У даній статті представлено оптимізацію обробки геоданих, заснованих на глибинних нейронних мережах (GeoDNN+ 2.0), яка пропонує ефективний та автоматизований підхід до аналізу географічних даних. Вступний розділ розкриває недоліки існуючих систем геоінформаційної обробки даних, такі як складність налаштування, обмежені ресурси та час обробки, недостовірні результати та необхідність постійного моніторингу. Він підкреслює потребу у оптимізованому підході, що вирішує ці недоліки та відкриває перспективи для геоінформатики. GeoDNN+ 2.0 базується на глибинних нейронних мережах, які використовуються для автоматичного визначення характеристик географічних об'єктів без попередньої ручної обробки даних. Це дозволяє уникнути людських помилок та підвищує точність обробки, а механізми самонавчання забезпечують постійне покращення якості з використанням нових даних. GeoDNN+ 2.0 демонструє високу ефективність обробки великих обсягів геоданих завдяки оптимізованій структурі та паралельним обчисленням. Іншою важливою перевагою GeoDNN+ 2.0 є його здатність до ефективної інтеграції з різними джерелами геоданих, що дозволяє отримати повний обсяг інформації та забезпечує комплексний аналіз. Це особливо корисно в сферах, де велика кількість даних з різних джерел вимагає глибокого аналізу та зручних інструментів для інтеграції. Загальна мета статті – розкрити потенціал GeoDNN+ 2.0 у вирішенні різноманітних завдань геоінформатики та показати його переваги порівняно з існуючими системами. Для досягнення цієї мети, автори презентують детальний аналіз архітектури GeoDNN+ 2.0 та наводять приклади його реалізації на основі класифікації географічних об'єктів у форматі shapefile. Загалом, стаття демонструє, що GeoDNN+ 2.0 є потужним та перспективним інструментом для сучасної геоінформатики, що вирішує недоліки існуючих систем та надає оптимізацію можливостей для обробки та аналізу геоданих, враховуючи потреби сучасного світу.
This paper presents an optimized method of geodata processing based on deep neural networks (GeoDNN+ 2.0), which offers an efficient and automated approach to geographic data analysis. The introductory section details the shortcomings of existing geoinformation processing systems, such as complexity of setup, limited resources and processing time, unreliable results, and the need for constant monitoring. It emphasizes the need for a new approach that addresses these shortcomings and opens up new perspectives for geoinformatics. GeoDNN+ 2.0 is based on deep neural networks, which are used to automatically determine the characteristics of geographic objects without prior manual data processing. This avoids human errors and improves processing accuracy, while self-learning mechanisms ensure continuous quality improvement using new data. GeoDNN+ 2.0 demonstrates high efficiency in processing large volumes of geodata due to its optimized structure and parallel computing. Another important advantage of GeoDNN+ 2.0 is its ability to effectively integrate with various geodata sources, which allows you to get the full amount of information and provides comprehensive analysis. This is especially useful in areas where a large amount of data from different sources requires in-depth analysis and convenient integration tools. The overall goal of the article is to reveal the potential of GeoDNN+ 2.0 in solving various geoinformatics problems and show its advantages over existing systems. To achieve this goal, the authors present a detailed analysis of the GeoDNN+ 2.0 architecture and provide examples of its implementation on the example of classifying geographic objects in shapefile format. In general, the article demonstrates that GeoDNN+ 2.0 is a powerful and promising tool for modern geoinformatics that solves the shortcomings of existing systems and provides optimised opportunities for automated processing and analysis of geodata, taking into account the needs of the modern world.
DOI: 10.30857/2786-5371.2023.4.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24943
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій (ІКТ)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2023_N4(15)_P009-016.pdf212,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.