Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24944
Title: Method of justification of the necessary number of environmental monitoring tools and optimization of their location places
Other Titles: Методика обгрунтування необхідної кількості засобів моніторингу довкілля та оптимізації місць їх розташування
Authors: Derman, V. A.
Sukalo, M. L.
Keywords: методологія
екологічний моніторинг
БПЛА
оптимізація
ПНО
ОКІ
methodology
environmental monitoring
unmanned aircraft complex
optimization
potentially dangerous objects
objects of critical infrastructure
Issue Date: 2023
Citation: Derman V. A. Method of justification of the necessary number of environmental monitoring tools and optimization of their location places = Методика обгрунтування необхідної кількості засобів моніторингу довкілля та оптимізації місць їх розташування [Текст] / V. A. Derman, M. L. Sukalo // Технології та інжиніринг. - 2023. - № 4 (15). - С. 17-27.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: У сучасних умовах актуальним питанням для України є розробка методики обґрунтування місць розташування пересувних екологічних лабораторних баз та їх складу, що дозволить проводити обмежений у часі моніторинг територій, що постраждали від бойових дій, потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) та про об'єкти критичної інфраструктури (ОКІ). Мобільні екологічні лабораторії в регіоні повинні бути розташовані, щоб мінімізувати витрати на моніторинг та реагування на обмежені за часом надзвичайні ситуації. Існуючі основи засобів екологічного моніторингу слід розглядати як вихідні умови для створення методології вирішення даної проблеми оптимізації розміщення мобільних екологічних лабораторій на територіях, що безпосередньо прилягають до районів бойових дій. Результати дослідження можуть бути використані при розробці рекомендацій щодо вибору оптимального розміщення УАК та їх інфраструктури на території України в контексті реформування та скорочення чисельності авіації. Обґрунтований вибір ділянки території області для розміщення ОАК підвищить рівень техногенно-екологічної безпеки під час проведення робіт із запобігання, моніторингу та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Результати дослідження можуть бути використані при розробці рекомендацій щодо вибору оптимального розміщення УАК та їх інфраструктури на території України в контексті реформування та скорочення чисельності авіації. Обґрунтований вибір ділянки території області для розміщення ОАК підвищить рівень техногенно-екологічної безпеки під час проведення робіт із запобігання, моніторингу та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Таким чином, приклад практичного застосування методики обґрунтування необхідної чисельності сил і засобів екологічного моніторингу оперативних зон і районів бойових дій здійснюється за критерієм мінімальної чисельності сил і засобів, що використовуються, за умови, що виконано повний обсяг моніторингових робіт. У статті подано математичну постановку задачі на розробку методики та приклад її розрахунку для визначення місця розміщення мобільних екологічних лабораторій з використанням безпілотних авіаційних комплексів.
In modern conditions, an urgent issue for Ukraine is the development of a methodology for substantiating the locations of mobile ecological laboratory bases and their composition, which will allow for limited time monitoring of territories affected by hostilities, potentially dangerous objects (PDO) and about objects of critical infrastructure (OCI). Mobile environmental laboratories in the region should be located to minimize the costs of monitoring and responding to time-limited emergencies. The existing bases of environmental monitoring means should be considered as initial conditions for creating a methodology for solving this problem of optimizing the placement of mobile environmental laboratories in the territories immediately adjacent to the areas of hostilities. The results of the research can be used in the development of recommendations for choosing the optimal placement of unmanned aircraft complex (UAC) and their infrastructure on the territory of Ukraine in the context of reforming and reducing the number of aviation. A well-grounded choice of a section of the region's territory for the deployment of UAC will increase the level of technogenic and environmental safety during work on the prevention, monitoring and elimination of emergencies of a natural and technogenic nature. The results of the research can be used in the development of recommendations for choosing the optimal placement of UAC and their infrastructure on the territory of Ukraine in the context of reforming and reducing the number of aviation. A well-grounded choice of a section of the region's territory for the deployment of UAC will increase the level of technogenic and environmental safety during work on the prevention, monitoring and elimination of emergencies of a natural and technogenic nature. Thus, the example of the practical application of the method of substantiating the required number of forces and means of environmental monitoring of operational zones and areas of hostilities is carried out according to the criterion of the minimum number of forces and means used, provided that the full scope of monitoring works is performed. The article provides a mathematical formulation of the problem for the development of the methodology and an example of its calculation for determining the location of mobile ecological laboratories using unmanned aerial vehicle complexes.
DOI: 10.30857/2786-5371.2023.4.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24944
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2023_N4(15)_P017-027.pdf538,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.