Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24946
Title: Інноваційні технології при виготовленні швейних виробів: обладнання підготовчого цеху
Other Titles: Innovative technologies in the production of sewing products: preparation department equipment
Authors: Рубанка, М. М.
Ковальов, Ю. А.
Рубанка, А. І.
Keywords: технологічний процес
підготовчий цех
швейне підприємство
обладнання підготовчого цеху
склад
вантаж
technological process
preparation department
sewing enterprise
preparation department equipment
warehouse
cargo
Issue Date: 2023
Citation: Рубанка М. М. Інноваційні технології при виготовленні швейних виробів: обладнання підготовчого цеху [Текст] / М. М. Рубанка, Ю. А. Ковальов, А. І. Рубанка // Технології та інжиніринг. - 2023. - № 4 (15). - С. 38-52.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – системний пошук раціональних та ефективних рішень технологічного процесу підготовчого цеху швейного підприємства, в тому числі за рахунок впровадження сучасного інноваційного обладнання. У роботі використано метод системного, теоретичного та порівняльного аналізів. Теоретичні дослідження ґрунтуються на базових положеннях технології виробництв легкої промисловості. Встановлено, що розширення асортименту швейних виробів, стрімке впровадження новітніх матеріалів та методів обробки призводить до необхідності часткової або повної модернізації швейних підприємств, в тому числі і підготовчого цеху швейного підприємства, за рахунок впровадження як удосконалених методів організації виробничого процесу, так і впровадження новітнього інноваційного обладнання. Розроблено узагальнену класифікаційну схему типового обладнання підготовчого цеху швейного виробництва, що дозволяє умовно класифікувати обладнання підготовчого цеху на обладнання для подачі матеріалів у цех зі складу матеріалів, обладнання для транспортно-логістичних систем на складі з одно- та багатоярусними стелажами, обладнання для переміщення матеріалів між ділянками цеху та обладнання для проміру та розбракування матеріалів; встановлено основні вимоги до обладнання, що використовується в технологічному процесі підготовчого цеху швейного підприємства; визначено шляхи можливого удосконалення підготовчого цеху швейного підприємства. Проведено системний аналіз обладнання, що використовується у підготов-чих цехах швейних підприємств. Запропоновано класифікацію типового обладнання підготовчого цеху швейного виробництва. Зазначено перспективні напрямки розвитку завдяки використанню інноваційних технологій, зокрема автоматизації та роботизації. Встановлено, що впровадження сучасного інноваційного обладнання суттєво підвищує ефективність роботи підготовчого цеху. Одержані результати досліджень можуть бути використані при проектуванні, частковому оновленні та повній модернізації підготовчих цехів швейних підприємств, що призведе до підвищення продуктивності праці.
Systematic search for rational and effective solutions for the technological process of the preparation department of a sewing enterprise, including through the introduction of modern innovative equipment. The method of systematic, theoretical and comparative analyzes was used in the work. Theoretical studies are based on the basic provisions of light industry production technology. It was established that the expansion of the range of sewing products, the rapid introduction of the latest materials and processing methods leads to the need for partial or complete modernization of sewing enterprises, including the preparatory department of a sewing enterprise, due to the introduction of both improved methods of organizing the production process and the introduction of the latest innovative equipment. The classification of the standard equipment of the preparation department of a sewing enterprise is proposed, which allows conditionally classifying the equipment of the preparation department into equipment for supplying materials to the department from the materials warehouse, equipment for transport and logistics systems in a warehouse with single- and multi-level racks, equipment for moving materials between sections of the department, and equipment for measuring and rejecting materials; the main requirements for the equipment used in the technological process of preparation department of a sewing enterprise have been determined; the ways of possible improvement of the preparation department of a sewing enterprise have been outlined. A systematic analysis of the equipment used in the preparatory workshops of sewing enterprises was carried out. The classification of the standard equipment of the preparation department of a sewing enterprise is proposed. Prospective directions of development thanks to the use of innovative technologies, in particular automation and robotics, are indicated. It has been established that the introduction of modern innovative equipment significantly increases the efficiency of the preparatory department. The obtained results of the study can be used in the design, partial renewal and complete modernization of the preparatory department of sewing enterprises, which will lead to an increase in labor productivity.
DOI: 10.30857/2786-5371.2023.4.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24946
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра моди та стилю (МС)
Кафедра механічної інженерії (МІ)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2023_N4(15)_P038-052.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.