Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24954
Title: Дослідження автоматизованого процесу градації лекал виробів різних розмірних груп в умовах малого підприємства
Other Titles: Research of automated pattern grading process for products of different size groups in small enterprise
Authors: Зубкова, Л. І.
Ігнатенко, І. В.
Keywords: система автоматизованого проєктування (САПР) одягу
конструкторська підготовка виробництва
градація (технічне розмноження) лекал
конструктивний елемент
остаточні лекала
Computer-Aided Design (CAD) system for clothing
production design
pattern grading (technical reproduction)
structural element
final patterns
Issue Date: 2023
Citation: Зубкова Л. І. Дослідження автоматизованого процесу градації лекал виробів різних розмірних груп в умовах малого підприємства [Текст] / Л. І. Зубкова, І. В. Ігнатенко // Індустрія моди. Fashion Industry. - 2023. - № 2. - С. 48-59.
Source: Індустрія моди. Fashion Industry
Abstract: Мета роботи – дослідження можливості використання сучасного програмного забезпечення для підвищення якості та скорочення процесу градації лекал для виробів різних розмірних груп в умовах малого підприємства. Дослідження базується на використанні загальнонаукових методів порівняльного, візуально-аналітичного, системно-інформаційного та структурно-функціонального аналізу. Для досягнення поставленої мети в роботі проаналізовані можливості графічних та параметричних САПР одягу для отримання якісних остаточних лекал в процесі їх технічного розмноження на різні розмірні групи виробів. Розкрито особливості їх використання та функціональні можливості. Визначені переваги використання параметричних автоматизованих програм на прикладі САПР "Грація" для задач конструкторської підготовки виробництва. Запропонована удосконалена схема послідовності побудови та градації лекал у порівнянні з існуючою, що дозволяє заощаджувати час та ресурси підприємства. Визначено основний набір інструментів та додаткові засоби для процесу градації. На прикладі жіночої спідниці виконана апробація запропонованої послідовності процесу та розроблені остаточні лекала, якість яких була перевірена за рахунок використання віртуальних примірок на цифрових манекенах відповідних розмірів та підтверджена в процесі виготовлення тестових зразків. Запропоновано підхід, що узагальнює та спрощує процес адаптації існуючих інструментів автоматизованої градації лекал для виробів різних розмірних груп. Запропоновано алгоритм удосконаленої послідовності побудови та градації остаточних лекал у порівнянні з існуючою з метою скорочення витрат часу на конструкторську підготовку виробництва. Виконана апробація запропонованого алгоритму побудови та градації лекал, результатом чого стали комплекти остаточних лекал жіночих спідниць на різні групи розмірів. Підтверджена необхідність проведення віртуальної примірки лекал на цифрових манекенах для кожного розміро-зросту або для групи розмірів (малі, середні, великі) з метою контролю якості посадки виробів на типових або індивідуальних фігурах. З метою гармонізації сприйняття виробу на фігурі людини та пропорційного взаємозв’язку деталей розроблені пропозиції щодо величин конструктивних елементів спідниць жіночих для різних розмірних груп, таких як глибини складок, ширини планок, габаритні розміри кишень, ширини оздоблюваних строчок тощо.
The objective is to investigate the possibility of utilizing modern software to enhance the quality and streamline the pattern grading process for products of various size groups within the context of a small-scale enterprise. The research is based on the utilization of interdisciplinary methods, including comparative, visual-analytical, systemic-informational, and structural-functional analyses. To achieve the set goal, this work analyzed the capabilities of graphic and parametric Computer-Aided Design (CAD) software for obtaining high-quality final patterns during the process of technical reproduction for various size groups of garments. The usage and functional capabilities of these software tools were explored. The advantages of utilizing parametric automated programs, exemplified by the "Grazia" CAD system, for production design tasks were identified. An improved sequence of pattern construction and grading was proposed, comparing it with the existing method, which results in time and resource savings for the enterprise. The main set of tools and additional means for the grading process were determined. Using a women's skirt as an example, the proposed process sequence was validated, and final patterns were developed. Their quality was verified through the use of virtual fittings on digital mannequins of appropriate sizes and confirmed during the production of test samples. A proposed approach has been presented that generalizes and simplifies the process of adapting existing automated pattern grading tools for products of various size groups. An algorithm for an improved sequence of pattern construction and grading has been suggested in comparison to the existing method, aiming to reduce the time spent on production design preparation. The proposed algorithm for pattern construction and grading was validated, resulting in sets of final patterns for women's skirts in various size groups. The necessity of conducting virtual fittings of patterns on digital mannequins for each size-height combination or size groups (small, medium, large) was confirmed to ensure the fit quality of garments on typical or individual body shapes. In order to harmonize the perception of the garment on the human figure and establish proportional relationships between garment components, suggestions were made regarding the dimensions of structural elements for women's skirts in different size groups, such as pleat depths, waistband widths, pocket dimensions, decorative seam widths, and so on.
DOI: 10.30857/2706-5898.2023.2.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24954
ISSN: 2706-5898
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра моди та стилю (МС)
Індустрія моди. Fashion Industry

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IM_2023_N2_P048-059.pdf4,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.