Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24956
Title: Концептуалізація просторових відносин в англійській та українській мовах
Other Titles: Conceptualization of spatial relations in English and Ukrainian
Authors: Ісакова, Єлизавета Павлівна
Keywords: англійська мова
концепт
прийменник
семантика
українська мова
English
concept
preposition
semantics
Ukrainian
Issue Date: 2023
Citation: Ісакова Є. П. Концептуалізація просторових відносин в англійській та українській мовах / Є. П. Ісакова // Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Філологія. – 2023. – Вип. 2 (7). – С. 34-39.
Source: Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Філологія
Scientific works of Interregional Academy of Personnel Management Philology
Abstract: Статтю присвячено вивченню семантики англійських та українських просторових прийменників, що утворюють групи з трьох англійських (from, out of, off) та двох українських (від, з) прийменників, що позначають віддалення. У статті здійснено порівняльний аналіз значень прийменників і відображених у їхній семантиці способів представлення просторових об’єктів навколишнього світу носіями двох мов. Актуальність статті визначається недостатньою вивченістю проблеми дослідження значення прийменників у зіставному аспекті. Автором зроблено спробу описати прийменники в аспекті інтегративного підходу, в якому поєднується низка традиційно-лінгвістичних і когнітивних підходів дослідження значення. Крім того, як компонент інтегративного підходу було використано функціональний підхід, який дав змогу досягти більш адекватного опису значення просторових прийменників. Метою дослідження є опис і зіставлення семантики просторових прийменників "from", "out of", "off" в англійській та "від", "з" в українській мовах для виявлення особливостей просторового сприйняття світу носіями двох мов. У статті розглянуто найважливіші проблеми сучасної семантики та визначено особливості семантичних характеристик прийменників. Автор статті здійснив аналіз словникових дефініцій досліджуваних прийменників та описав їхні значення. Доведено, що аналізовані прийменники багатозначні та мають складну семантичну структуру, адже передають різні типи відношень між об’єктами та позначають різні типи простору. Зміст концептів, що актуалізуються цими прийменниками, виходить за межі топології та потребує врахування функціональних характеристик. Просторове значення прийменників "from", "out of", "off" та "з", "від" є центральним, від них відбувається перехід до непросторових та абстрактних значень. З’ясовано, що семантика аналізованих мовних одиниць пов’язана з різними типами концептуалізації одних і тих самих просторових відношень та об’єктів носіями англійської та української мов.
The article is devoted to the study of the semantics of English and Ukrainian spatial prepositions, which form a group of three English (from, out of, off) and two Ukrainian (від, з) prepositions that denote removal. In the article a comparative analysis of the meanings of prepositions and ways of representation of spatial objects of the surrounding world by speakers of two languages reflected in their semantics is made. The relevance of the article is determined by the insufficient study of the problem of researching the meaning of prepositions. The author make an attempt to describe prepositions in the aspect of the integrative approach, which combines a number of traditional linguistic and cognitive approaches to the study of meaning. In addition, a functional approach was used as a component of the integrative approach, which made it possible to achieve a more adequate description of the meaning of spatial prepositions. The aim of the study is to describe and compare the semantics of spatial prepositions "from, out of, off" in English and "від, з" in Ukrainian to reveal the peculiarities of spatial perception of the world by speakers of the two languages. The article considers the most important problems of modern semantics and identifies the peculiarities of semantic characteristics of prepositions. The author of the article analyzed the dictionary definitions of the studied prepositions and described their meanings. The article proves that the analyzed prepositions are multivalent and have a complex semantic structure, as they convey different types of relations between objects and denote different types of space. The content of the concepts actualized by these prepositions goes beyond topology and requires taking into account functional characteristics. The spatial meaning of the prepositions "from", "out of", "off" and "від", "з" is central, and they are the basis for the transition to non-spatial and abstract meanings. The semantics of the analyzed linguistic units is associated with different types of conceptualization of the same spatial relations and objects by native speakers of English and Ukrainian.
DOI: 10.32689/maup.philol.2023.2.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24956
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2786-5053 (Print)
2786-5061 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ісакова_стаття_1.pdf293,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.