Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24999
Title: International business development in the global economic system
Other Titles: Розвиток міжнародного бізнесу в глобальній економічній системі
Authors: Masiuk, Iuliia
Datsenko, Viktoriia
Sukhorukova, Olga
Khaustova, Yevheniia
Keywords: international business
financial instruments
asymmetry analysis
Ease of Doing Business Inde
cryptocurrency
міжнародний бізнес
фінансові інструменти
криптовалюта
Індекс легкості ведення бізнесу
аналіз асиметрії
Issue Date: Apr-2023
Citation: International business development in the global economic system / Iu. Masiuk, V. Datsenko, O. Sukhorukova, Ye. Khaustova // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". – 2023. – № 4 (72), Vol. 1. – P. 172-181.
Source: International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences"
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"
Abstract: Based on the Ease of Doing Business Index or the Doing Business Report using the correlation analysis, the relationship between the indicators of the Ease of Doing Business Index and its overall value has been estimated. It is proved that on average the impact of each component is 0.742 points and indicates that there is a close relationship between the indicators and the total index. Based on the analysis of asymmetry of the prerequisites for international business development in the context of globalization on the basis of the Ease of Doing Business Index with the use of correlation analysis, it was concluded that the significant impact of each component of the index on its final value, with a significant advantage of the influence of components of a financial nature, namely: "Obtaining of credits", "Protection of minority investors", "Registration of business", "Obtaining construction permits", "Enforcement of contracts". It is substantiated that international business can be considered as an interconnected system of flows of financial resources caused by management decisions, and successful activity and long-term viability of the international business system depend on a continuous sequence of financial decisions and effective functioning of financial instruments that have economic impact on business.
На основі Індексу легкості ведення бізнесу або звіту Doing Business з використанням кореляційного аналізу було оцінено взаємозв’язок між показниками Індексу легкості ведення бізнесу та його загальним значенням. Доведено, що в середньому, вплив кожного компонента становить 0,742 бала і вказує на наявність тісного взаємозв’язку між показниками і загальним індексом. На основі аналізу асиметрії передумов для розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації на основі Індексу легкості ведення бізнесу з використанням кореляційного аналізу було зроблено висновок про значний вплив кожного компоненту індексу на його кінцеве значення, при значній перевазі впливу з компонентів фінансового характеру, а саме: "отримання кредитів", "захист міноритарних інвесторів", "реєстрація бізнесу", "отримання дозволів на будівництво", "забезпечення виконання контрактів". Обґрунтовано, що міжнародний бізнес можна розглядати як взаємопов’язану систему потоків фінансових ресурсів, обумовлених управлінськими рішеннями, а успішна діяльність і довгострокова життєздатність міжнародної бізнес-системи залежать від безперервної послідовності фінансових рішень і ефективного функціонування фінансових інструментів, що здійснюють економічний вплив на бізнес.
DOI: 10.25313/2520-2294-2023-4-8801
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24999
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра смарт-економіки
ISSN: 2520-2294 (print)
2709-5444 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16861386976209.pdf591,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.