Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25015
Title: Інвестиції в біоекономіку для повоєнного відновлення України
Other Titles: Investments in the bioeconomy for the post-war recovery of Ukraine
Authors: Будякова, О. Ю.
Дервіш, Дмитро Сергійович
Keywords: біоекономіка
інвестиції
венчурне інвестування
ринок капіталу
проєкти
продовольча криза
стале управління
природні ресурси
сталий розвиток
bioeconomy
investment
venture capital
capital market
projects
food crisis
sustainable management
natural resources
sustainable development
Issue Date: 2023
Citation: Будякова О. Ю. Інвестиції в біоекономіку для повоєнного відновлення України / О. Ю. Будякова, Д. С. Дервіш // Трансформаційна економіка. – 2023. – № 4 (04). – С. 9-13.
Source: Трансформаційна економіка
Transformation Economy
Abstract: У статті обґрунтовано, що здійснити стрибок від перехідної (транзитної) економіки до економіки, що розвивається, можливо за рахунок інноваційно-інвестиційної модернізації економіки. Особливої актуальності набувають питання, пов’язані з пошуком та залученням інвестицій для підтримки та розвитку біоекономіки. Мета статті – дослідження інструментів залучення інвестицій для впровадження та розвитку інноваційної біоекономіки. Актуальність підтримки біоекономіки та актуалізація ролі залучення інвестицій для впровадження біоекономіки, зокрема венчурних інвестицій та грантів для розвитку біоекономіки, зумовлена також перспективою післявоєнного відновлення економіки України. Біоекономіка є однією з найперспективніших інноваційних сфер. Шостий технологічний устрій, ядром якого є зокрема біотехнологія та нанобіотехнологія, передбачає розвиток біоекономіки – інноваційного напряму, заснованому на біотехнологіях та їх широкому використанні в економіці, що сприятиме вирішенню проблем сталого управління природними ресурсами. Для підтримки та розвитку біоекономіки необхідні інвестиції, які можуть бути залучені через венчурні інвестиції, гранти тощо. Обґрунтовано, що фінансування інноваційних проектів за допомогою венчурного капіталу активно використовується в розвинених країнах, коли кошти надають венчурні фонди, а також банки. Представлено особливості венчурного фінансування в Україні. Запропоновано, як вітчизняні підприємства можуть залучати венчурний капітал для фінансування інновацій, зокрема в біоекономіці. Визначено, що інтеграція України до Європейського Союзу дозволяє їй долучитися до інноваційних проєктів ЄС та сприятиме розвитку біоекономіки в Україні, що сприятиме створенню енергетичної незалежності, продовольчої безпеки та пом'якшенню наслідків зміни клімату в умовах післявоєнного відновлення країни. Систематизовано та представлено деякі проекти ЄС, пов'язані з біоекономікою. Зроблено висновок, що в умовах військової агресії рф зростає роль біоекономіки в контексті післявоєнного відновлення України та інструментів залучення інвестицій, зокрема венчурного фінансування, грантів, що є важливою передумовою прискорення економічного зростання, переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки та підвищення її конкурентоспроможності.
The article substantiates that it is possible to make a leap from a transitional (transit) economy to a developing economy through innovation and investment modernization of the economy. Of particular relevance are issues related to the search for and attraction of investments to support and develop the bioeconomy. The purpose of the article is to study the tools for attracting investments for the implementation and development of the innovative bioeconomy. The relevance of supporting the bioeconomy and actualizing the role of attracting investments for the implementation of the bioeconomy, in particular venture capital investments and grants for the development of the bioeconomy, is also due to the prospect of post-war economic recovery in Ukraine. The bioeconomy is one of the most promising innovation areas. The Sixth Technological Order, with biotechnology and nanobiotechnology at its core, envisages the development of the bioeconomy, an innovative area based on biotechnology and its widespread use in the economy, which will help solve the problems of sustainable management of natural resources. To support and develop the bioeconomy, investments are needed, which can be attracted through venture capital investments, grants, etc. It is substantiated that financing of innovative projects with the help of venture capital is actively used in developed countries, when funds are provided by venture capital funds and banks. The features of venture capital financing in Ukraine are presented. It is proposed how domestic enterprises can attract venture capital to finance innovations, in particular in the bioeconomy. Ukraine's integration into the European Union allows it to join the EU's innovative projects and will contribute to the development of the bioeconomy in Ukraine, which will help create energy independence, food security, and climate change mitigation in the country's post-war recovery. Some EU projects related to the bioeconomy are presented. It is concluded that in the context of Russia's military aggression, the role of the bioeconomy in the context of Ukraine's post-war recovery and investment attraction tools, including venture capital financing, grants, is becoming more important, which is an important prerequisite for accelerating economic growth, transition to an investment and innovation model of economic development and increasing its competitiveness.
DOI: 10.32782/2786-8141/2023-4-2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25015
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра смарт-економіки
ISSN: 2786-8141 (print)
2786-8133 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023_Стаття_Будякова_Дервіш_9-13.pdf355,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.