Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25030
Title: Забезпечення ефективності приватно-державних партнерств в контексті повоєнної відбудови України
Other Titles: Ensuring the effectiveness of private-public partnerships in the context of the post-war reconstruction of Ukraine
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Касич, О. Р.
Keywords: ефект
ефективність
приватно-державне партнерство
методика
проєкти
етапи аналізу
ризики
чинники
effect
efficiency
private-public partnership
methodology
projects
stages of analysis
risks
factors
Issue Date: 23-Aug-2023
Citation: Касич А. О. Забезпечення ефективності приватно-державних партнерств в контексті повоєнної відбудови України / А. О. Касич, О. Р. Касич // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки). – 2023. – № 4. – С. 7-11.
Source: Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки)
Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences)
Abstract: Реалізація ПДП є складним процесом, який передбачає взаємодію держави та приватного сектора в процесі реалізації масштабних, довгострокових проєктів, а тому процес аналітичного обґрунтування має важливе значення. Ключовою характеристикою і проєктів ПДП є ефективність, для оцінювання якої в практиці аналітичного обґрунтування використовується ціла низка методичних підходів та показників. Проєкти ПДП слід вважати втіленням поняття ефективності у розрізі економічної, соціальної та екологічної ефективності. В міжнародній практиці сформована практика, яка базується на оцінюванні вартості коштів у часі та врахуванні соціальної значимості таких проєктів. В Україні в рамках законодавства щодо ПДП розроблена Методика проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства. Позиції авторів базуються на традиційних принципах аналізу, тобто співставлення витрат та результатів, акцентуванні на рентабельності, врахуванні ризиків. В статті представлено основні методи, які використовуються в міжнародній практиці, зокрема метод визначення компаратора публічного сектор, методи аналізу співвідношення ціни та якості, метод аналізу вигод і витрат. Також у статті було детально опрацьовано сучасні підходи до аналізу ефективності саме ПДП та виокремлено декілька методів. Так, надано характеристику метод врахування цілей проєкту, метод врахування стадій життєвого циклу, метод оцінювання ефективності через успіх. Також було систематизовано ефекти участі партнерів в ПДП через прямі ефекти та супутні ефекти. Загалом автори приходять до висновку щодо необхідності врахування особливості проєктів та їх галузевої приналежності. Зважаючи на складність процедури аналізу в процесі його проведення мають бути враховані як чинники, що впливають на ефективність, так і ризики, які суттєво впливають на ефекти реалізації ПДП. Подальших досліджень потребують питання розробки рекомендацій щодо врахування секторальної специфіки ПДП.
The implementation of the RAP is a complex process that involves the interaction of the state and the private sector in the process of implementing large-scale, long-term projects, and therefore the process of analytical justification is important. The key characteristic of RAP projects is efficiency, for the evaluation of which a number of methodological approaches and indicators are used in the practice of analytical reasoning. PDP projects should be considered the embodiment of the concept of efficiency in terms of economic, social and environmental efficiency. In international practice, a practice has been formed, which is based on evaluating the cost of funds over time and taking into account the social significance of such projects. In Ukraine, the Methodology for analyzing the effectiveness of the public-private partnership has been developed within the framework of the PDP legislation. The authors' positions are based on traditional principles of analysis, i.e. comparison of costs and results, emphasis on profitability, consideration of risks. The article presents the main methods used in international practice, in particular, the method of determining the comparator of the public sector, the methods of analyzing the ratio of price and quality, the method of analyzing benefits and costs. Also, the article elaborated in detail modern approaches to the analysis of the effectiveness of the PDP and highlighted several methods. Thus, the method of taking into account project goals, the method of taking into account life cycle stages, and the method of assessing efficiency through success are described. The effects of partners' participation in the PPP through direct effects and collateral effects were also systematized. In general, the authors come to a conclusion regarding the need to take into account the specifics of the projects and their branch affiliation. Given the complexity of the analysis procedure, both factors affecting efficiency and risks that significantly affect the effects of RAP implementation should be taken into account in the process of its implementation. The issue of developing recommendations for taking into account the sectoral specificities of the RAP require further research.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25030
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра управління та смарт-інновацій
ISSN: 2519-4461 (print)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289175-Текст-статті-667467-1-10-20231016.pdfСтаття388,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.