Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25031
Title: Інфраструктурні проєкти приватно-державного партнерства як основа сталого розвитку країни: зарубіжний досвід, галузеві вектори
Other Titles: Infrastructural projects of private-public partnership as the basis of sustainable development of the country: foreign experience, industry vectors
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Keywords: приватно-державне партнерство
глобальне партнерство
сталий розвиток
цілі
зарубіжний досвід
повоєнне відновлення
інфраструктурні проєкти
private-public partnership
global partnership
sustainable development
goals
foreign experience
post-war reconstruction
infrastructure projects
Issue Date: 2-Jun-2023
Citation: Касич А. О. Інфраструктурні проєкти приватно-державного партнерства як основа сталого розвитку країни: зарубіжний досвід / А. О. Касич // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки). – 2023. – № 3. – С. 73-77.
Source: Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки)
Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences)
Abstract: Глобальні цілі сталого розвитку потребують від суспільства, держави та бізнесу застосування комплексного підходу до реалізації. Одним з дієвих механізмів такої взаємодії є приватно-державні партнерства (ПДП), як забезпечують вирішення інфраструктурних проєктів та набуваються по ширення в багатьох країнах світу. Той факт, що ПДП використовують для розвитку стратегічно-значимої інфраструктури свідчить про їх роль і вирішенні економічних та соціальних проблем відповідних регіонів. Зважаючи на той факт, що значна кількість ПДП спрямовані і на вирішення проблем навколишнього середовища дозволяє розглядати їх як механізми, які у повній мірі відповідають економічним, соціальним та екологічним цілям концепції сталого розвитку. Серед Глобальних цілей безпосередньо ціль 17 спрямована на формування глобального партнерства. Питання створення умов для розвитку ПДП вже тривалий час лежать в сфері інтересів багатьох міжнародних організацій, які не лише забезпечують розробку нормативної бази, а й самі виступають учасниками таких партнерств. Більший досвід формування ПДП та їх спрямовування на цілі сталого розвитку мають розвинені країни. В країнах ЄС функціонує Комітет з інноваційної діяльності, конкурентоспроможності та державно-приватних партнерствах Європейської економічної комісії, зростає кількість проєктів в сфері довкілля, охорони здоров’я, освіти. Країни, що розвиваються також напрацьовують власні практики формування ПДП, однак їх потреба у фінансуванні ПДП задля забезпечення сталого розвитку є значною. Основними секторами, в яких створюються ПДП в країнах, що розвиваються, є енергетика та дорожня інфраструктура, що означає низький рівень спрямування ПДП та цілі сталого розвитку. В Україні сформована нормативна база, однак відсутність досвіду та системні перешкоди, зокрема корупція та архаїчність галузевої структури, призвели до дуже низьку кількість укладених та ще меншу кількість реалізованих ПДП. Загалом ПДП мають значний потенціал спрямування діяльності держави та бізнесу на цілі сталого розвитку та потребують чітких політик. Для України окрім повоєнної відбудови та забезпечення цілей сталого розвитку і держава, і бізнес мають спільний інтерес – подолання корупції, і вибір форм, які мінімізують потенційні ризики.
The global goals of sustainable development require society, the state, and businesses to use an integrated approach to implementation. One of the effective mechanisms of such interaction is private-public partnerships (PPPs), which provide solutions to infrastructure projects and are becoming increasingly popular in many countries worldwide. The fact that PPPs are used to develop strategically important infrastructure testifies to their role in solving the economic and social problems of the respective regions. Considering that a significant number of PPPs are also aimed at solving environmental problems, it is possible to consider them as mechanisms that fully meet the economic, social, and environmental goals of the concept of sustainable development. Among the Global Goals, goal 17 is directly aimed at forming a global partnership. The issue of creating conditions for the development of PPPs has been in the sphere of interest of many international organizations for a long time, which not only ensures the development of a regulatory framework but also acts as participants in such partnerships. Developed countries have more experience in forming PPPs and directing them towards sustainable development goals. In EU countries, the Committee on Innovation, Competitiveness, and Public-Private Partnerships of the European Economic Commission operates, and the number of projects in the fields of environment, health care, and education is increasing. Developing countries are also developing their PPP formation practices, but their need for PPP financing to ensure sustainable development is significant. The main sectors in which PPPs are created in developing countries are energy and road infrastructure, which implies a low level of PPP orientation and sustainable development goals. In Ukraine, a regulatory framework has been formed, but the lack of experience and systemic obstacles, in particular corruption and the archaic structure of the industry, has led to a very low number of concluded and an even smaller number of implemented PPPs. In general, PPPs have a significant potential to direct the activities of the state and business towards sustainable development goals and require clear policies. In addition to post-war reconstruction and ensuring sustainable development goals for Ukraine, the state and company have a common interest - overcoming corruption and choosing forms that minimize potential risks.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25031
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра управління та смарт-інновацій
ISSN: 2519-4461 (print)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289179-Текст-статті-667473-1-10-20231016.pdfСтаття437,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.