Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25770
Title: Розробка взуття для жінок-військовослужбовців Збройних сил України
Other Titles: Improvement of footwear manufacturing technology for female servicemen of the Armed Forces of Ukraine
Authors: Первая, Н. В.
Кухар, Катерина Віталіївна
Keywords: внутрішня форма взуття
взуття для жінок-військовослужбовців
параметри колодок до спеціального взуття
технологія виготовлення взуття
the internal shape of shoes
shoes for female military personnel
parameters of pads for special shoes
shoe manufacturing technology
Issue Date: Nov-2023
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кухар К. В. Розробка взуття для жінок-військовослужбовців Збройних сил України : кваліфікаційна робота за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості / К. В. Кухар ; наук. кер. Н. В. Первая ; рец. О. О. Гараніна. – Київ : КНУТД, 2023. – 89 с.
Abstract: Дану роботу присвячено удосконаленню жіночого військового взуття з урахуванням діючих стандартів до військового взуття. Кваліфікаційна робота містить аналіз військового взуття на міжнародному ринку та ринку України, з метою можливості використання армійського чоловічого взуття жінками-військовослужбовцями. Визначено фактори, що впливають на зручність жіночого армійського взуття для врахування їх при розробці та удосконаленні внутрішньої форми та конструкції взуття для жінок-військовослужбовців. Визначено, що взуття для чоловіків-військовослужбовців не може бути альтернативою для жінок тому, що: 1) існує значна відмінність між параметрами колодок для чоловічої та жіночої групи: різниця в ширині через найбільш виступаючі точки плесно-фалангового зчленування (Ш 0,68 ) варіює від 6 до 9 мм; різниця в обхваті через найбільш виступаючі точки плесно-фалангового зчленування (О 0,72/0,68 ) – 11 мм; при активному використанні такого взуття під час максимальних навантажень на опорно-руховий апарат, жіноча стопа потребує щільнішого облягання берцями навколощиколоткової зони для фіксації та профілактики травм гомілкового суглоба. Експертне опитування показало на суттєві фактори невідповідності армійського взуття функціонально-експлуатаційним вимогам жінок-військовослужбовців. Доведена необхідність виробництва взуття для жінок-військовослужбовців з урахуванням анатомо-морфологічної будови їх стопи, яка є основою внутрішньої форми взуття. Визначена розбіжність в широтних та обхватних параметрах колодок для жіночого та чоловічого спеціального взуття при однаковій довжині у метричній системі нумерації, що є одним з факторів незручності використання чоловічого спеціального взуття жінками, який вказує на необхідність розробки взуття для жінок-військовослужбовців з урахуванням анатомічних та морфологічних особливостей їх стоп. Розроблено оригінальний дизайн та конструкцію взуття для жінок-військовослужбовців ЗСУ, підібрано матеріали та технологія складання. Виготовлена пара взуття для жінок-військовослужбовців ЗСУ.
This work is devoted to the improvement of women's military footwear, taking into account the current standards for military footwear. The qualification work contains an analysis of military footwear on the intemational market and the market of Ukraine, with the aim of the possibility of using army men's footwear by women military personnel. Factors affecting the comfort of women's army shoes have been determined to take them into account when developing and improving the intemal shape and design of shoes for female military personnel. It was determined that shoes for male military personnel cannot be an altemative for women because: 1) there is a significant difference between the parameters of the pads for the male and female groups: the difference in width due to the most protruding points of the metatarsal-phalangeal articulation (W 0.68 ) varies from 6 to 9 mm; the difference in girth due to the most protruding points of the metatarsal-phalangeal joint (O 0.72/0.68) – 11 mm; with active use of such shoes during maximum loads on the musculoskeletal system, a woman's foot needs a tighter fitting of the soles around the ankle area for fixation and prevention of ankle joint injuries. The expert survey showed the essential factors of non-compliance of army footwear with the functional and operational requirements of female military personnel. The need for the production of shoes for female military personnel has been proven, taking into account the anatomical and morphological structure of their feet, which is the basis of the intemal shape of the shoes. The discrepancy in the width and girth parameters of pads for women's and men's special shoes with the same length in the metric numbering system is determined, which is one of the factors of the inconvenience of using men's special shoes by women, which indicates the need to develop shoes for female military personnel taking into account anatomical and morphological features their feet. An original design and construction of shoes for women military personnel of the Armed Forces of Ukraine was developed, materials and assembly technology were selected. A pair of shoes was made for women military servicemen of the Armed F orces of Ukraine.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25770
Faculty: Факультет мистецтв і моди
Department: Кафедра технології моди
Appears in Collections:Магістерський рівень
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom182_Kukhar_Pervaia.pdf18,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.