Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25776
Title: Вербалізація війни в промовах Володимира Зеленського
Other Titles: Verbalizers of war in Volodymyr Zelenskyy's speeches
Authors: Мунтян, Олександр Олександрович
Keywords: етос
логос
стратегія
пафос
політична промова
тактика
ethos
logos
strategy
pathos
political speech
tactics
Issue Date: 12-Feb-2024
Citation: Мунтян О. О. Вербалізація війни в промовах Володимира Зеленського [Електронний ресурс] / О. О. Мунтян // Вісник науки та освіти (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка", Серія "Соціологія", Серія "Культура і мистецтво", Серія "Історія та археологія"). – 2024. – № 1 (19). – С. 334-342. – Режим доступу: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/8878
Source: Вісник науки та освіти (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка", Серія "Соціологія", Серія "Культура і мистецтво", Серія "Історія та археологія")
Bulletin of Science and Education (Series "Philology", Series "Pedagogy", Series "Sociology", Series "Culture and Art", Series "History and Archeology")
Abstract: Стаття присвячена виявленню вербалізаторів війни в промовах Володимира Зеленського в аспекті лінгвориторики. Дослідження промов політичних лідерів є актуальним питанням сучасного мовознавства, адже вони впливають на суспільну думку та сприяють формуванню громадянської позиції, тому важливо розуміти, як політики намагаються мобілізувати підтримку та донести свої ідеї до реципієнтів. Актуалізація розвідок у цьому напрямі зумовлена потужністю промов Президента України. Мета статті полягає у виявленні вербалізаторів риторичних стратегій та тактик, якими послуговується Володимир Зеленський для досягнення комунікативної мети. У статті вербалізація трактується як процес вираження думок, почуттів чи ідей за допомогою слів або мовленнєвих засобів, перетворюючи абстрактні концепції у словесну форму. У статті доведено, що у своїх промовах Президент України вдало використовує надбання античної риторики, яка у політичних промовах трансформувалася у засоби впливу на аудиторію через апелювання до потреб людини та консолідації всього світу для підтримки глобальних цінностей. Автором з’ясовано, що Володимир Зеленський використовує риторичну стратегію втрати безпеки та риторичну стратегію відновлення безпеки, апелюючи до пафосу. Стратегії глобальної та національної консолідації, які апелюють до етосу, призначені для об’єднання зусиль цивілізованого світу та України для припинення російсько-української війни. Зі свого боку, античний логос спирається на теорію аргументації, яка ґрунтується на тезі та аргументах, що її доводять. Встановлено, що Президент України апелює до аргументів, які виражені кількісними показниками, та аргументами, що спираються на факти історії. В аналізованих текстах промов Володимира Зеленського виявлено взаємодію таких постулатів риторики, як пафос, етос та логос, що допомагає президенту донести свої ідеї до реципієнтів з різними способами сприйняття інформації – від емоційного до аргументативного.
The article is devoted to identifying the verbalizers of war in Volodymyr Zelenskyy's speeches from the perspective of linguistics. The study of political leaders' speeches is a topical issue in modern linguistics, as they influence public opinion and contribute to the formation of civic position, so it is important to understand how politicians try to mobilize support and convey their ideas to recipients. The relevance of research in this area is due to the power of the speeches of the President of Ukraine. The purpose of the article is to identify the verbalizers of rhetorical strategies and tactics used by Volodymyr Zelenskyy to achieve his communicative goal. The article interprets verbalization as the process of expressing thoughts, feelings or ideas through words or linguistic means, transforming abstract concepts into verbal form. The article proves that in his speeches, the President of Ukraine successfully uses the achievements of ancient rhetoric, which in political speeches has been transformed into a means of influencing the audience by appealing to human needs and consolidating the whole world to support global values. The author have found that Volodymyr Zelenskyy uses the rhetorical strategy of losing security and the rhetorical strategy of restoring security by appealing to pathos. Global and national consolidation strategies that appeal to ethos are designed to unite the efforts of the civilized world and Ukraine to end the Russian-Ukrainian war. In turn, the ancient logos is based on the theory of argumentation, which is based on a thesis and the arguments that prove it. It has been established that the President of Ukraine appeals to arguments expressed in quantitative terms and arguments based on historical facts. The analyzed texts of Volodymyr Zelenskyy's speeches reveal the interaction of such rhetorical postulates as pathos, ethos, and logos, which helps the president to convey his ideas to recipients with different ways of perceiving information – from emotional to argumentative.
DOI: 10.52058/2786-6165-2024-1(19)-334-342
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25776
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2786-6165 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Текст-статті.pdfТекст статті310,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.