Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26205
Title: Аналіз механізмів захисту даних в хмарних середовищах
Other Titles: Analysis of data protection mechanisms in cloud environments
Authors: Вараніцький, Д. В.
Розколодько, О. О.
Люта, М. В.
Захарова, М. В.
Хотунов, В. І.
Keywords: хмарна технологія
захист інформації
безпека
механізм
протокол
cloud technology
information protection
security
mechanism
protocol
Issue Date: 2024
Citation: Аналіз механізмів захисту даних в хмарних середовищах [Текст] / Д. В. Вараніцький, О. О. Розколодько, М. В. Люта, М. В. Захарова, В. І. Хотунов // Технології та інжиніринг. - 2024. - № 1 (18). - С. 9-16.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: Мета роботи – підвищення безпеки хмарних технологій. Проведення аналізу механізмів захисту інформації в хмарних середовищах, виділення їх особливостей. Пошук найбільш ефективного механізму захисту інформації, яка зберігається в хмарних середовищах. Покращення безпеки хмарних технологій дозволить користуватись такими технологіями більшій кількості людей та організацій, для яких безпека є дуже важливою. В зв’язку зі збільшенням кількості компаній та установ, що використовують хмарні середовища, для збереження та обміну внутрішніми даними виникає необхідність у покращені рівня безпеки даної системи. В статті розглянуто особливості механізмів захисту даних на хмарних середовищах. Проведено їх аналіз та виділено їх головні властивості та функції. Розглянуто дані механізми та обрано найбільш ефективний. Досліджено основні механізми захисту, такі як шифрування, захист даних при передачі, автентифікація та ізоляція користувачів. Виділено особливості цих механізмів. Кожен з цих механізмів має як сильні сторони, так і певні ризики втрати інформації. Для більшого розуміння принципів роботи механізмів захисту даних від загроз, представлена система демонстрації ефективності загроз на певні види даних та механізми протидій загрозам. Описані в роботі механізми захисту демонструють необхідність створення надійної системи безпеки і захисту інформації в хмарних середовищах. Використання хмарних технологій для збереження інформації обов’язково має супроводжуватися постійним вдосконаленням системи захисту, а також використанням найбільш надійного механізму. Представлені механізми захисту можуть стати основою для розробки нових способів захисту інформації в хмарному середовищі, що дозволить користуватися хмарними технологіями більшій кількості людей без ризику втрати даних. Відповідно до результатів аналізу визначено існуючі механізми захисту даних в хмарному середовищі, порівняно механізми надання безпеки хмарним технологіям, побудови схеми взаємодії користувача, серверів управління ключами і хмарного сервера.
Improving the security of cloud technologies. Analysis of information protection mechanisms in cloud environments and pointing out of their peculiarities. Searching for the most effective mechanism for protecting information, which is stored in cloud environments. Improving the security of cloud technologies will allow more people and organizations, for whom security is very important, to use such technologies. Due to the increase in the number of companies and institutions using cloud environments for the storage and exchange of internal data, there is a need for improved levels of security of this system. The article examines the peculiarities of data protection mechanisms in cloud environments. The analysis is conducted and the main properties and functions are pointed out. These mechanisms are considered and the most effective one is chosen. The main mechanisms of protection, such as encryption, data protection during transmission, authentication and isolation of users, are researched. The peculiarities of these mechanisms are pointed out. Each of these mechanisms has strengths and certain risks of information loss. To better understand the principles of data protection mechanisms against dangers the system of demonstration the effectiveness of threats to certain types of data and mechanisms for counteracting dangers is presented. The protection mechanisms demonstrate the need to create a reliable system of security and protection of information in cloud environments. The use of cloud technologies for information storage must be accompanied by regular improvement of the security system, as well as the use of the most reliable mechanism. The presented mechanisms of protection can be the basis for the development of new ways to protect information in the cloud environment. It will allow more people to use cloud technologies without the risk of data loss. According to the results of the analysis, the existing mechanisms for protecting data in the cloud environment are defined; the mechanisms for providing security to cloud technologies, building a scheme for user interaction, key management servers and a cloud server are compared.
DOI: 10.30857/2786-5371.2024.1.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26205
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2024_N1(18)_P009-016.pdf354,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.