Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26607
Title: Макетування поп-ап конструкцій в дизайні рекламної поліграфічної продукції
Other Titles: Layout of a pop-up structure in advertising design printing products
Authors: Куровська, Д. В.
Малиш, Діана
Keywords: поп-ап
макетування
паперове моделювання
об'ємна конструкція з паперу
рекламна поліграфічна продукція
графічний дизайн
pop-up
layout
paper modeling
paper three-dimensional construction
printed marketing materials
graphic design
Issue Date: 2023
Citation: Куровська Д. В. Макетування поп-ап конструкцій в дизайні рекламної поліграфічної продукції / Д. В. Куровська, Д. Малиш // Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2023. – Вип. 66, Т. 2. – С. 51-55.
Source: Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers
Abstract: Мета роботи полягає в дослідженні застосування поп-ап техніки в макетуванні рекламної поліграфічної продукції та визначенні її характерних рис, завдяки яким є можливе її використання у цій сфері. У дослідженні було використано метод аналізу для виділення характерних рис поп-ап техніки в дизайні рекламної поліграфічної продукції. Було визначено особливості поп-ап техніки, які сприяли її поширенню у сфері рекламної поліграфічної продукції. До них належать: невелика кількість основних правил для забезпечення роботи поп-ап механізмів, плоска форма при складанні, можливість привернути та затримати увагу споживача, викликати зацікавленість, можливість взаємодії з продуктом, гейміфікація реклами. Також було виділено основний чинник, який суттєво знижує використання макетів з об’ємними конструкціями – зростання вартості реклами на етапі розробки дизайну та виготовлення продукції. У дослідженні було проаналізовано найпоширеніші техніки та яку роль вони відіграють у контексті рекламної поліграфічної продукції. У роботі проаналізовано та виділено технічні та когнітивні риси поп-ап техніки, які допомагають залучити увагу потенційних споживачів до рекламної продукції. Здійснено аналіз феномену поп-ап в історичному та дизайнерському контексті та охарактеризовано особливості різних технік паперопластики, які створюють візуальну динаміку на основі засад пошукового макетування. Дослідження буде корисним джерелом інформації для графічних дизайнерів, які займаються розробкою рекламної поліграфічної продукції. Практична значущість статті полягає в популяризації застосування пошукового макетування для створення поп-ап конструкцій для практикуючих дизайнерів та студентів вищих навчальних закладів дизайнерського спрямування. Також викладені результати можуть слугувати матеріалом для подальших досліджень.
The purpose of the work is to study the use of pop-up technology in the layout of advertising printing products and to determine its characteristic features, which make it possible to use it in this field. The research used the analysis method to highlight the characteristic features of the pop-up technique in the design of advertising printing products. The features of the pop-up technique, which contributed to its spread in the field of advertising printing products, were determined. These include: a small number of basic rules for the operation of pop-up mechanisms, a flat form when assembling, attracting attention, triggering interest, the possibility of interaction with the product, gamification. In addition, the main factor that significantly reduces the use of pop-up structures was identified. This is the increase in the cost of advertising at the stage of design development and production. The research includes the analysis of the most common techniques and their role in the context of printed marketing materials. The paper analyzes and highlights the technical and cognitive features of pop-up technology, which help attract the attention of potential consumers to advertising products. The analysis of the pop-up phenomenon in the historical and design context was carried out, and the features of various papermaking techniques, which create visual dynamics based on the principles of exploratory layout, were characterized. The study will be a useful source of information for graphic designers who are engaged in the development of advertising printing products. The practical significance of the article lies in popularizing the use of exploratory layout for creating pop-up structures for practicing designers and students of higher educational institutions of design. The presented results can also serve as material for further research.
DOI: 10.24919/2308-4863/66-2-7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26607
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра графічного дизайну
ISSN: 2308-4855 (рrint)
2308-4863 (оnline)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра графічного дизайну (ГД)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.