Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2677
Title: Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції
Other Titles: Управление развитием инновационного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса на основе экономической интеграции
Management of innovation potential development of small and medium business based on economic integration
Authors: Ганущак-Єфіменко, Л. М.
Keywords: інтеграція
організаційні перетворення
інноваційний потенціал
конкурентоспроможність
об'єднання
співпраця
организационные преобразования
инновационный потенциал
сотрудничество
объединение
интеграция
конкурентоспособность
integration
organizational transformations
competitiveness
innovation capacity
association
cooperation
Issue Date: 2013
Citation: Ганущак-Єфіменко Л. М. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. — 2013. — № 6 (144). — С. 72-79.
Source: Актуальні проблеми економіки
Abstract: У статті представлено результати досліджень у галузях управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого та середнього бізнесу на основі економічної інтеграції, проаналізовано чинники впливу на процес прийняття управлінського рішення. Доведено раціональність об'єднання зусиль підприємств малого та середнього бізнесу за умов дотримання ними принципів добровільного вибору партнера, економічної доцільності, інтеграції знизу, застосування засад організаційного проектування до взаємодії, динамічного розвитку всіх аспектів співпраці, інформаційної відкритості й орієнтації на кінцевий результат.
В статье представлены результаты исследований в области управления развитием инновационного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса на основе экономической интеграции, проанализированы факторы влияния на процесс принятия управленческого решения. Доказано рациональность объединения усилий предприятий малого и среднего бизнеса при соблюдении ими принципов добровольного выбора партнера, экономической целесообразности, интеграции снизу, применение принципов организационного проектирования во взаимодействии, динамичного развития всех аспектов сотрудничества, информационной открытости и ориентации на конечный результат.
The article presents the research results in the field of management of innovation potential development of small and medium enterprises based on economic integration and analyzes the factors influencing the process of managerial decision-making. The rationality of joint efforts of small and medium enterprises is grounded when they are aimed at following the principles of freewill partner choice, economic feasibility, bottom-up integration, organizational design of interaction, dynamic development of all aspects of cooperation, information openness and focus on the end result.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2677
Faculty: Факультет підприємництва та права
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 1993-6788
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20161021_110.pdf152,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.