Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2777
Title: Механізм управління розвитком інноваційного потенціалу на основі інтеграційної взаємодії
Authors: Ганущак-Єфіменко, Л. М.
Keywords: інтеграція
організаційні перетворення
інноваційний потенціал
конкурентоспроможність
співпраця
об’єднання
интеграция
организационные преобразования
объединение
инновационный потенциал
конкурентоспособность
сотрудничество
integration
innovation capacity
collaboration
competitiveness
organizational transformation
association
Issue Date: 2014
Citation: Ганущак-Єфіменко Л. М. Механізм управління розвитком інноваційного потенціалу на основі інтеграційної взаємодії / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2014. — № 6 (157). — С. 92-96.
Source: Формування ринкових відносин в Україні
Abstract: У статті представлено результати досліджень щодо управління розвитком інноваційного потенціалу на основі інтеграції, доведено раціональність об’єднання зусиль за умов дотримання принципів: добровільного вибору партнера, економічної доцільності, інтеграції знизу, застосування засад організаційного проектування до взаємодії, динамічного розвитку всіх аспектів співпраці, інформаційної відкритості та орієнтації на кінцевий результат.
В статье представлены результаты исследований по управлению развитием инновационного потенциала на основе интеграции, доказана рациональность объединения усилий при соблюдении принципов: добровольного выбора партнера, экономической целесообразности, интеграции снизу, применения принципов организационного проектирования до взаимодействия, динамичного развития всех аспектов сотрудничества, информационной открытости и ориентации на конечный результат.
This paper presents the results of research on the management of the development of innovation potential through the integration, we prove the rationality of joining efforts under the terms of principles: voluntary mate selection, feasibility, integration from below, using the principles of organizational design for interaction, dynamic development of all aspects of cooperation information openness and focus on the end result.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2777
Faculty: Факультет підприємництва та права
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20161031_529.pdf273,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.