Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3797
Title: Механізм надання консалтингових послуг в сфері вищої освіти
Authors: Щербак, В. Г.
Афтанділянц, В. Є.
Keywords: The consulting activities of higher education institutions
model of university organization consulting
intellectual activity
mechanism
Консалтинговая деятельность высших учебных заведений
мезанизм
модель организации консалтинговой деятельности вуза
интеллектуальная деятельность
Консалтингова діяльність вищих навчальних закладів; механізм
механізм
модель організації консалтингової діяльності ВНЗ
інтелектуальна діяльність
Issue Date: 2016
Citation: Щербак В. Г. Механізм надання консалтингових послуг в сфері вищої освіти [Текст] / В. Г. Щербак, В. Є. Афтанділянц // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2016. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. - C. 323-330.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Запропоновано механізм просування результатів інтелектуальної діяльності на підставі використання моделі надання консалтингових послуг у сфері вищої освіти на базі окремого підрозділу, відокремлення якого у відповідну структурну одиницю дозволить найбільш ефективно використовувати потенціал ВНЗ, здійснювати наукову діяльність за кількома спеціалізованими напрямками завдяки тісної взаємодії університету з базовими організаціями різного профілю діяльності; сприятиме організації магістерських програм з урахуванням досвіду роботи провідних галузевих підприємств, залученню фахівців-інноваторів для консультування, що дає можливість отримувати замовників на ряд інноваційних проектів.
Предложен механизм продвижения результатов интеллектуальной деятельности на основании использования модели предоставления консалтинговых услуг в сфере высшего образования на базе отдельного подразделения, выделение которого в соответствующую структурную единицу позволит наиболее эффективно использовать потенциал вуза, осуществлять научную деятельность по нескольким специализированным направлениям благодаря тесному взаимодействию университета с базовыми организациями различного профиля деятельности; способствовать организации магистерских программ с учетом опыта работы ведущих отраслевых предприятий, привлечению специалистов-инноваторов для консультирования, дает возможность получать заказчиков на ряд инновационных проектов.
The mechanism of promotion of intellectual activity on the basis of the model consulting services in the field of higher education on the basis of a separate division, separation is the appropriate structural unit will allow the most efficient use of the potential of universities to carry out research activities in several specialized areas through close cooperation of the University with the basic organizations of different business profile; Master's programs will facilitate the experience of leading industry companies attract specialists to advise innovators, giving customers the opportunity to receive a number of innovative projects.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3797
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України"
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf20161007_VI_P323-330.pdf222,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.