Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3798
Title: Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і оподаткування при вивченні дисципліни «Звітність підприємств»
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: competence
professionals
accounting
audit
tax
information technology
компетенции
специалисты
учет
налогообложение
отчетность предприятий
дисциплина
компетенції
дисципліна
звітність підприємств
оподаткування
облік
фахівці
Issue Date: 2016
Citation: Безверхий К. В. Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і оподаткування при вивченні дисципліни «Звітність підприємств» [Текст] / К. В. Безверхий // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2016. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. - C. 331-337.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Автором надані рекомендації щодо формування практичних компетенцій фахівців з обліку і оподаткування при вивченні дисципліни «Звітність підприємств». Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність в частині формування практичних компетенцій фахівців з обліку і оподаткування при вивченні дисципліни «Звітність підприємств». Практичне значення отриманих результатів полягає в прикладній спрямованості теоретико-методологічних положень, рекомендацій щодо формування практичних компетенцій фахівців з обліку і оподаткування при вивченні дисципліни «Звітність підприємств», наведених у статті, використання яких підвищує рівень їх компетенції.
Автором даны рекомендации по формированию практических компетенций специалистов по учету и налогообложению при изучении дисциплины «Отчетность предприятий». Результат исследования имеет теоретическую и практическую ценность в части формирования практических компетенций специалистов по учету и налогообложению при изучении дисциплины «Отчетность предприятий». Практическое значение полученных результатов заключается в прикладной направленности теоретико-методологических положений, рекомендаций по формированию практических компетенций специалистов по учету и налогообложению при изучении дисциплины «Отчетность предприятий», приведенных в статье, использование которых повышает уровень их компетенции.
The author recommendations on forming practical skills of experts in accounting and taxation in the study subjects «statements». The result of the study has theoretical and practical value in the formation of practical skills of experts in accounting and taxation in the study subjects «statements». The practical significance of the results is applied orientation of theoretical and methodological regulations, recommendations for the formation of practical skills of experts in accounting and taxation in the discipline "statements" contained in the article, the use of which increases the level of their competence.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3798
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України"
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf20161007_VI_P331-337.pdf202,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.