Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3992
Title: Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів
Other Titles: Отчетность в теории отечественных и зарубежных институционалистов
Reporting in the Theory of Domestic and Foreign Institutionalists
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: бухгалтерський облік
звітність
нормативно-правова база
регулювання
інституціоналізм
інституційне середовище
методологія
організація
модель
бухгалтерский учет
регулирование
нормативно-правовая база
отчетность
институционализм
институциональная среда
методология
организация
accounting
organisation
regulatory and legal framework
reporting
institutionalism
institutional environment
methodology
model
regulation
Issue Date: 2014
Citation: Безверхий К. В. Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів / К. В. Безверхий // Бізнес Інформ. — 2014. — № 2. — С. 299-307.
Source: Бізнес Інформ
Abstract: У статті висвітлюються питання звітності в теорії вітчизняних і зарубіжних вчених-інституціоналістів. Дослідження формування звітності в умовах інституційних перетворень здійснюється в нерозривному зв’язку з виробничими та інтеграційними процесами, що властиві даному періоду історичного розвитку суспільства. У результаті проведеного дослідження запропоновано функціональну схему розробки нормативно-правової бази звітності та схему регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в умовах інституційного середовища України. За результатами проведеного дослідження наведено основні принципи, яким необхідно слідувати при складанні інтегрованого звіту під впливом інституційного середовища в Україні. Розроблено механізм взаємозв'язку наявних на підприємстві звітів і формування на їх основі інтегрованої звітності в інституційному середовищі. Закладено перший камінь у фундамент формування нової концепції звітності, пов’язаної з інтеграцією обліково-звітної інформації в інституційному середовищі.
В статье освещаются вопросы отчетности согласно теориям отечественных и зарубежных ученых-институционалистов. Исследование формирования отчетности в условиях институциональных преобразований реализовано в неразрывной связи с производственными и интеграционными процессами, которые свойственны данному периоду исторического развития общества. В результате изучения обозначенной проблемы предложены функциональная схема разработки нормативно-правовой базы отчетности и схема регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности в условиях институциональной среды Украины. По результатам проведенного исследования приведены основные принципы, которых необходимо придерживаться при составлении интегрированного отчета под влиянием институциональной среды в Украине. Разработан механизм взаимосвязи имеющихся на предприятии отчетов и формирования на их основе интегрированной отчетности в институциональной среде. Заложен первый камень в фундамент формирования новой концепции отчетности, связанной с интеграцией учетно-отчетной информации в институциональной среде.
The article discusses issues of reporting in view of theories of domestic and foreign institutionalists. Study of formation of reporting under conditions of institutional transformations is realised in close connection with production and integration processes, which are peculiar to this specific period of the society historical development. In the result of the study of the said problem the article offers a functional scheme of development of the regulatory and legal framework of reporting and the scheme of regulation of accounting and financial reporting under conditions of institutional environment of Ukraine. By the results of the conducted study the article gives main principles, which have to be adhered to when preparing an integrated report under influence of the institutional environment in Ukraine. The article develops a mechanism of interconnection of reports at an enterprise and formation, on their basis, of integrated reports in the institutional environment. It puts the first stone in the foundation of formation of a new concept of reporting, connected with integration of the accounting and reporting information in the institutional environment.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3992
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20170113_Bezverkh_299-307.pdf815,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.