Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5950
Title: Інтерактивні елементи в наочних матеріалах з хімії
Other Titles: Interactive elements in chemistry visual materials
Authors: Деркач, Тетяна Михайлівна
Лєгостаєва, Тетяна Євгеніївна
Keywords: вища освіта
хімія
інформаційно-комунікаційні технології
higher education
chemistry
information and communication technology
Issue Date: 2010
Publisher: ВВ НМетАУ
Citation: Деркач Т. М. Інтерактивні елементи в наочних матеріалах з хімії / Т. М. Деркач, Т. Є. Лєгостаєва // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : ВВ НМетАУ, 2010. – Вип. VI. –С. 72–77.
Abstract: Досліджено динаміку зміни психічних станів учнів під час викладання дисципліни «Неорганічна хімія» з використанням мультимедійних навчальних презентацій студентам першого курсу біологічного факультету. Виявлені кореляції між характером та інтенсивністю впливу інформаційної технології та індивідуально-типологічними характеристиками студентів (типом темпераменту, модальністю сприйняття). Встановлено, що напрям змін психічного стану студентів визначається в основному домінуючим типом їх репрезентативної системи. Екстраверсія та нейротизм також здійснюють суттєвий вплив на характер реакції та змін функціональних станів слухачів. Застосування інформаційних технологій у викладанні і навчанні має великий потенціал для підвищення якості підготовки фахівців. Вивчення сучасних технічних та програмних засобів створення наочної хімічної інформації допомагає студентам свідомо використовувати можливості технологій мультимедіа та адаптувати інформаційні ресурси до різних груп учнів з урахуванням педагогічних, фізіологічних та психологічних факторів.
Dynamics of changes in mental states of students in teaching discipline "Inorganic Chemistry" with the use of multimedia teaching presentations was studied for first year students of the Faculty of Biology. Correlation between the nature and intensity of the impact of information technology and individual typological characteristics of students, such as type of temperament and perception modality, was determined. The direction of changes of the mental state of students is mainly determined by dominating representative system. Extroversion and neuroticism also have a significant impact on the nature of reactions and changes of functional states of students. The use of information technology in teaching and learning has great potential to improve the quality of training. The study of modern hardware and software tools for creating visual chemical information helps students to exploit consciously the power of multimedia technologies and to adapt information resources to different groups of students with due regard for educational, physiological and psychological factors.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5950
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Th_MEtod_NAvch_Kryvyi_Rih_2010_72_77.pdfОсновна стаття204,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.