Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6133
Title: Підвищення ефективності навчання хімічним дисциплінам у вищій школі засобами інформаційних технологій
Other Titles: Повышение эффективности обучения химическим дисциплинам в высшей школе средствами информационных технологий
Improvement of effectiveness of learning chemical disciplines in higher education by means of information technologies
Authors: Ярошенко, Ольга Григорівна
Деркач, Тетяна Михайлівна
Keywords: інформаційні технології
професійна підготовка хіміків
информационные технологии
профессиональная подготовка химиков
information technologies
chemistry teaching
Issue Date: 2011
Citation: Ярошенко О.Г. Підвищення ефективності навчання хімічним дисциплінам у вищій школі засобами інформаційних технологій / О. Г. Ярошенко, Т. М. Деркач // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка та психологія :зб. ст. – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 31, Ч. 2. – С. 138-144.
Source: Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогіка та психологія
Abstract: Висвітлено актуальну проблему застосування інформаційних технологій для підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей. Описаний досвід організації навчання студентів на хімічному факультеті ДНУ ім. О.Гончара. Проаналізовані причини недостатньо ефективного застосування IT у викладанні хімічних дисциплін. Визначені характеристики студентів, які необхідно враховувати при виборі методики викладання. Зазначено основні вимоги до програмних продуктів, що застосовуються в процесі навчання. Охарактеризовано найбільш та найменш ефективні форми застосування IT.
Освещена актуальная проблема применения информационных технологий для подготовки будущих специалистов химических специальностей. Описан опыт организации обучения студентов на химическом факультете ДНУ им. О. Гончара. Проанализированы причины недостаточно эффективного применения ИТ в преподавании химических дисциплин. Определены характеристики студентов, которые необходимо учитывать при выбора методики преподавания. Указаны основные требования к программам, которые применяются в процессе обучения. Намечены пути улучшения качества усвоения химических знаний в условиях информатизации обучения.
The actual problem of IT application is lighted for the preparation of future chemistry specialists. The experience of future specialist training in the Department of Chemistry at Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar is described. The reasons of ineffective use of IT in teaching are analyzed. Special students characteristics that should be considered while selecting teaching methods are specified. The basic requirements for software products which are used in the learning process are shown. The ways for improving the quality of chemistry learning in the terms of multimedia education are specified.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6133
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yalta_2011_rev.pdfОсновна стаття376,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.