Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6202
Title: Місце позикової політики в складі політики господарювання підприємства
Other Titles: PLACE THE BORROWING POLICIES IN ECONOMIC POLICIES OF ENTERPRISE
Место заемной политики в составе политики хозяйствования предприятия
Authors: Григоревська, Олена Олександрівна
Скрипник, Маргарита Іванівна
Keywords: політика господарювання
фінансова політика
облікова політика
позикова політика
елементи позикової політики
политика хозяйствования
финансовая политика
учетная политика
заемная политика
элементы заемной политики
economic policy
financial policy
accounting policy
borrowing policies
elements of borrowing policy
Issue Date: 2016
Citation: Скрипник М. І. Місце позикової політики в складі політики господарювання підприємства / М. І. Скрипник, О. О. Григоревська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – Острог : Вид-во НУ«ОА», грудень 2016. – № 3 (31). – С. 180–185.
Source: Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»
Abstract: У статті обґрунтовано важливість розробки на підприємствах політики господарювання та виділення в ній складових позикової політики з метою вдосконалення підходу до організації бухгалтерського обліку. Визначено, що позикова політика об’єднує елементи облікової, договірної, податкової політики з метою залучення і використання позикового капіталу для забезпечення його облікового відображення, аудиту й економічного аналізу
В статье обоснована важность разработки на предприятиях политики хозяйствования и выделение в ней составляющих заемной политики с целью усовершенствования подхода к организации бухгалтерского учета. Определено, что заемная политика объединяет элементы учетной, договорной, налоговой политики с целью привлечения и использования заемного капитала для обеспечения его учетной отображения, аудита и экономического анализа.
The article substantiates the need to develop the enterprise policy management and identification of elements in it borrowing policies to improve approaches to accounting. Found that borrowing policies combining elements of accounting, contractual, tax policy formation and leverage it for your display, control and economic analysis.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6202
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2311-5149
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf397,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.