Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6222
Title: Основні принципи ефективного навчання із застосуванням мультимедійних засобів
Other Titles: Основные принципы эффективного обучения с использованием мультимедийных средств
Basic principles of effective teaching using multimedia
Authors: Деркач, Тетяна Михайлівна
Keywords: викладання хімії
інформаційні технології
когнітивне навантаження
принципи мультимедійного навчання
преподавание химии
информационные технологии
когнитивная нагрузка
принципы мультимедийного обучения
chemistry teaching
information technology
cognitive load
principles of multimedia learning
Issue Date: 2011
Publisher: Інновація
Citation: Деркач Т. М. Основні принципи ефективного навчання із застосуванням мультимедійних засобів / Т. М. Деркач // Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості : зб. наук. пр. за матер. Всеукр. наук.-метод. конф. «Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості» (Дніпропетровськ, 20 грудня 2011 р.) / редкол. : Л. М. Зламанюк (голов. ред.) та ін. – Д. : Інновація, 2012. – Вип. 1. – Ч.1. – С. 95 – 101.
Abstract: З позиції теорії когнітивного навантаження в статті розглянуті умови продуктивного застосування інформаційних технологій у навчанні. Сформульовані принципи ефективного навчання хімії із використанням мультимедійних засобів. Висвітлено шляхи можливої інтенсифікації освітнього процесу. Наведено практичні приклади.
С позиции теории когнитивной нагрузки в статье рассмотрены методические основы определения условий продуктивного использования информационных технологий в обучении. Сформулированы принципы эффективного изучения химии с использованием мулътимедйных средств. Показаны пути возможной интенсификации образовательного процесса Приведены практические примеры.
Conditions for the effective application of information technologies in education have been considered on the base of cognitive load theory. The principles of effective teaching of chemistry with the use of multimedia have been formulated. Possibilities to intensify the educational process with some practical examples have been elucidated.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6222
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Креативна_освита_rev.pdfОсновна стаття383,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.