Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6295
Title: Особливості управління зниженням виробничих затрат на виробничому підприємстві
Other Titles: Особенности управления снижением производственных затрат на производственных предприятиях
Peculiarities of management by reducing the production costs at industrial enterprises
Authors: Радіонова, Наталія Йосипівна
Keywords: управління затратами
виробничі затрати
класифікація затрат
скорочення затрат
виробниче підприємство
управление затратами
производственные затраты
классификация затрат
сокращение затрат
производственное предприятие
costs management
production costs
costs classification
cost reduction
industrial enterprise
Issue Date: 2016
Citation: Радіонова Н. Й. Особливості управління зниженням виробничих затрат на виробничому підприємстві / Н. Й. Радіонова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2016. – № 5 (77). – С. 73-78.
Source: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки"
Abstract: Метою статті є розгляд особливостей управління зниженням виробничих затрат на виробничому підприємстві через класифікацію факторів, які обумовлюють оптимальність виробничих затрат та визначення алгоритму системного аналізу управління витратами виробничого підприємства. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Розроблено напрями підвищення ефективності роботи виробничих підприємств через управління виробничими затратами. В умовах тенденції до збитковості вітчизняних підприємств, найбільш прийнятним шляхом розвитку виробничого підприємства й покращення фінансових результатів є застосування комплексу заходів, які включають управління зниженням затрат. У статті обґрунтовано, що впровадження запропонованих заходів управління виробничими затратами сприятиме покращенню фінансового стану підприємства. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці виробничих підприємств.
Целью статьи является рассмотрение особенностей управления снижением производственных затрат на производственном предприятии через классификацию факторов, обуславливающих оптимальность производственных затрат и определение алгоритма системного анализа управления затратами производственного предприятия. Решение поставленных в статье задач осуществлено с помощью таких общенаучных и специальных методов исследования: анализа и синтеза, систематизации и обобщения, диалектического подхода. Разработаны направления повышения эффективности работы производственных предприятий через управление производственными затратами. В условиях тенденции к убыточности отечественных предприятий, наиболее приемлемым путем развития производственного предприятия и улучшения финансовых результатов является применение комплекса мер, которые включают управление снижением затрат. В статье обосновано, что внедрение предложенных мероприятий управления производственными затратами будет способствовать улучшению финансового состояния предприятия. Основные научные положения статьи можно использовать в практике производственных предприятий.
The aim of the article is to examine the features of the management cost reduction at a manufacturing enterprise through the classification of the factors that lead to optimal production costs and the definition of the algorithm of the system analysis of management of industrial enterprises costs. The solution of these problems at the article carried by such general scientific and special methods of research as: analysis and synthesis, generalization and systematization, the dialectical approach. Developed ways of increasing the efficiency of industrial enterprises through the production cost management. In the context of the trend towards loss of domestic enterprises, the most acceptable way of development of productive enterprises and improved financial results, in our opinion, is the use of a set of measures, which include cost reduction management. The article substantiates that the implementation of the proposed production cost management measures will help improve the company’s financial condition. Main scientific article can be used in the practice of industrial enterprises.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6295
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2409-6873
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20170519_301.pdf751,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.