Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/655
Title: Формування ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя
Other Titles: Formation of valuable orientation оf students healthy lifestyle
Authors: Дудорова, Л. Ю.
Keywords: студенти
здоровий спосіб життя
ціннісна орієнтація
педагогічні умови
students
pedagogical conditions
value orientation
healthy lifestyle
Issue Date: 2014
Citation: Дудорова Л. Ю. Формування ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя / Л. Ю. Дудорова // Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка. - К.: Політехніка, 2014. - № 3. - С. 27-34.
Source: Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка
Abstract: У статті охарактеризовано поняття «ціннісної орієнтації особистості на здоровий спосіб життя» як психологічну спрямованість на розумну організацію власного життя, єдність фізичних, психічних і духовних функцій, що максимальною мірою зберігає і зміцнює здоров’я і є основною умовою забезпечення нормального розвитку, продуктивної життєдіяльності людини в гармонії з суспільством і природою. Особлива увага надається ефективності запропонованих і науково обґрунтованих педагогічних умов: комплексного впливу на студентів засобами чотирьох сфер (навчальні предмети, виховна робота, залучення фахівців та громадськості, оздоровлення вузівського та домашнього середовища); збагачення змісту виховання фізичним, психічним та духовним аспектами здорового способу життя; використання методики, що базується на принципі особистісно орієнтованого виховання та враховує механізм формування ціннісних орієнтацій особистості. Враховуючи специфіку досліджуваної дефініції, вікові особливості молоді, їхні знання, уміння та навички, розроблено критерії та показники рівня сформованості ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя – когнітивний, емоційно-мотиваційний, поведінково-діяльнісний. Згідно розроблених критеріїв було виділено три рівні сформованості ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя: високий, середній та низький, що забезпечило можливість здійснення педагогічного діагностування.
The article characterized by the concept of «value orientation of the person to a healthy way of life» as a psychological focus on rational organization of their own lives. Physical unity. mental and spiritual functions to the maximum extent preserves and improves health and is the main prerequisite for normal development. productive human life in harmony with society and nature. The study focuses on the effectiveness of proposed and scientifically sound pedagogical conditions: complex influence on the students by means of four spheres (school subjects, educational work, attracting professionals and the public, improvement of high school and home environment); enriching the content of the physical education. mental and spiritual aspects of a healthy lifestyle; use of techniques. which is based on the principle of personal-oriented education and takes into account the mechanism of formation of valuable orientations of the person. Given the specificity of the study definition. age characteristics of youth. their knowledge. skills. developed criteria and indicators of the level of formation of value orientation on a healthy lifestyle - cognitive. emotional, motivational, behavioral and activity. According to the developed criteria was allocated three levels of formation of value orientation on a healthy lifestyle high. medium, low. which enabled the implementation of pedagogical diagnosis.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/655
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра фізичного виховання та здоров'я
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фізичного виховання та здоров'я (ФВЗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160203_104.pdf516,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.