Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/781
Title: Удосконалення маркетингових інструментів комунікацій у вищих навчальних закладах
Authors: Крахмальова, Н. А.
Keywords: маркетингові інструменти комунікацій
он-лайн технології
переорієнтація діяльності викладача
інтерактивна комунікація
індивідуалізація процесу навчання
вебсервіси
вебінари
віртуальні ігри
світовий освітній простір
маркетинговые инструменты коммуникаций
онлайн технологии
переориентация деятельности преподавателя
интерактивная коммуникация
индивидуализация процесса обучения
вэбсервисы
вебинары
виртуальные игры
мировое образовательное пространство
marketing communications tools
online technology
reorientation of activity of the teacher
interactive communication
individualization of the learning process
observe
webinars
virtual games
world educational space
Issue Date: 2015
Citation: Крахмальова Н. А. Удосконалення маркетингових інструментів комунікацій у вищих навчальних закладах [Текст] / Н. А. Крахмальова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 105-113.
Abstract: Стаття присвячена питанням удосконалення маркетингових інструментів комунікацій у своїй діяльності вищих навчальних закладів України. Охарактеризовано сучасний стан використання комунікаційних інструментів у вищих навчальних закладах. Розглянуто основні напрями та найбільш актуальні й перспективні шляхи впровадження сучасних інструментів маркетингових комунікацій у навчальний процес та наукову діяльність студентів і викладачів вищих навчальних закладів, які забезпечать індивідуалізацію процесу навчання, акцентуючись на індивідуально-групових формах і методах навчання. Результатом використання сучасних маркетингових інструментів комунікацій у навчальному процесі, що відповідають запитам світового освітнього середовища, є побудова динамічного навчального процесу, який сприятиме зацікавленості, активності, креативності і самостійності студентів, при цьому, ролі викладача та студента у навчальному процесі цілковито змінюються, викладач із носія інформації, а студент із отримувача її, перетворилися на рівноправних суб’єктів комунікації у навчальному процесі як спільному виді діяльності. Враховуючи умови глобалізації, впровадження у практику діяльності вітчизняних вищих навчальних закладів зазначених у дослідженні комунікаційних інструментів, надасть можливість ефективно створити власне інформаційне середовище для студентів і викладачів, інтегроване у світовий освітній простір.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/781
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P105-113.pdf284.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.