Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8559
Title: Моделювання процесу формування затрат на виробничому підприємстві
Other Titles: Моделирование процесса формирования затрат на производственном предприятии
Modeling of the process of cost formation at the production enterprise
Authors: Радіонова, Наталія Йосипівна
Keywords: управління затратами
виробничі затрати
класифікація затрат
зниження затрат
підприємство
управление затратами
производственные затраты
классификация затрат
снижение затрат
предприятие
cost management
production costs
cost classification
cost reduction
enterprise
Issue Date: 2017
Citation: Радіонова Н. Й. Моделювання процесу формування затрат на виробничому підприємстві / Н. Й. Радіонова // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія "Економіка та менеджмент" : науково-практичний журнал. – 2017. – № 12. – С. 121-129.
Source: Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія Економіка та менеджмент
Abstract: У статті досліджено процес формування затрат на підприємстві, що займається виробництвом. Для забезпечення досягнення поставленої мети в статті використовувались наступні методи аналізу: лінійної та нелінійної залежності, групування, порівняння, регресійного аналізу. Розглянуто вплив на формування затрат виробничого підприємства різних факторів. Досліджено систему розрахунку показників для моделювання процесу формування затрат на виробничому підприємстві.
В статье исследован процесс формирования затрат на предприятии, занимающимся производством. Для обеспечения достижения поставленной цели в статье использовались следующие методы: анализ линейной и нелинейной зависимости, группировки, сравнения, регрессионного анализа. Рассмотрено влияние на формирование затрат производственного предприятия различных факторов. Исследована система расчета показателей для моделирования процесса формирования затрат на производственном предприятии.
The process of cost formation at the production enterprise is investigated at the article. In order to achieve this goal, the following methods of analysis of linear and nonlinear dependence, grouping, comparison, regression analysis were used at the article. The influence of various factors on cost formation at the production enterprise is considered. The system of calculation of indicators for modeling the process of cost formation at the production enterprise is investigated.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8559
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2224-1213
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171213_212.pdf232,74 kBAdobe PDFView/Open
20171213_212_Titul.pdf240,6 kBAdobe PDFView/Open
20171213_212_Zmist.pdf81,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.