Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8670
Title: Генезис інтегрованої звітності у світі
Other Titles: Генезис интегрированной отчетности в мире
Genezes of integrated reporting in the world
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: інтегрована звітність
генезис
світ
етапи
аналіз
динаміка
интегрированная отчетность
генезис
мир
этапы
анализ
динамика
integrated reporting
genesis
world
stages
analysis
dynamics
Issue Date: Dec-2017
Citation: Безверхий К. Генезис інтегрованої звітності у світі / К. Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – № 3 (85). – С. 87-96.
Source: Вісник Тернопільського національного економічного університету
Abstract: Предметом дослідження є розвиток інтегрованої звітності у світі. Об’єктом цього дослідження є інтегрована звітність підприємства. Метою даного дослідження є характеристика етапів розвитку інтегрованої звітності та аналіз динаміки її формування й подання за 2012 ‒ 2016 рр. у світі. Історичний і діалектичний загальнонауковий метод використовувався при дослідженні становлення та розвитку інтегрованої звітності суб’єктів господарювання в різних країнах світу. Такі наукові методи дослідження як аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, ідеалізація та узагальнення використовувалися для розвитку інтегрованої звітності. Отримані результати є підґрунтям для впровадження інтегрованої звітності у кращу практику вітчизняних корпоративних підприємстві та основою для визначення її економічної сутності. Сфера застосування інтегрованої звітності рекомендується в першу чергу корпоративним підприємствам.
Предметом исследования является развитие интегрированной отчетности в мире. Объектом данного исследования является интегрированная отчетность предприятия. Целью данного исследования является характеристика этапов развития интегрированной отчетности и анализ динамики ее формирования и представления за 2012 ‒ 2016 гг. в мире. Исторический и диалектический общенаучный метод использовался при исследовании становления и развития интегрированной отчетности субъектов хозяйствования в разных странах мира. Такие научные методы исследования как анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, идеализация и обобщение использовались для развития интегрированной отчетности. Полученные результаты являются основой для внедрения интегрированной отчетности в лучшую практику отечественных корпоративных предприятии и основой для определения ее экономической сущности. Сфера применения интегрированной отчетности рекомендуется в первую очередь корпоративным предприятиям.
The subject of the research is the development of integrated reporting in the world. The object of this research is the integrated reporting of the enterprise. The purpose of this research is to describe the stages of development of integrated reporting and analysis of the dynamics of its formation and presentation for 2012-2016 in the world. Historical and dialectical general scientific method was used in the research of the formation and development of integrated reporting business entities in different countries of the world. Such scientific research methods as analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, idealization and generalization were used for the development of integrated reporting. The results obtained are the basis for the introduction of integrated reporting in the best practices of domestic corporate enterprises and the basis for determining its economic substance. The scope of application of integrated reporting is recommended primarily for corporate enterprises.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8670
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 1993-0240
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87-96.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.