Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/895
Title: Вимірювальні підсилювачі потужності для метрологічного обладнання
Authors: Тесик, Ю. Ф.
Гайдай, А. О.
Keywords: метрологічне обладнання
генератор-калібратор
мережа
електроенергія
відтворення
вимірювальні підсилювачі потужності
метрологическое оборудование
генератор-калибратор
сеть
электроэнергия
воспроизведение
измерительные усилители мощности
calibration systems
generator-calibrator
reproduction
network
power
precision power amplifiers
Issue Date: 2015
Citation: Тесик Ю. Ф. Вимірювальні підсилювачі потужності для метрологічного обладнання [Електронний ресурс] / Ю. Ф. Тесик, А. О. Гайдай // Технології та дизайн. - 2015. - № 3 (16). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_3_12.
Abstract: Проведена систематизація вимірювальних підсилювачів потужності, які використовуються в метрологічному обладнанні і генераторах-калібраторах. Встановлено чіткі взаємозв’язки між ними, структурована інформація, що дозволило визначити основні напрямки їх розвитку, такі як збільшення вихідної потужності, робота з нелінійним навантаженням при забезпеченні високих показників точності, стабільності, низького коефіцієнта спотворень. В результаті виявлено, що підсилювачі з цифро-аналоговим принципом роботи та гібридні є найбільш перспективні для розробки та застосування.
Проведена систематизация измерительных усилителей мощности, которые используются в метрологическом оборудовании и генераторах-калибраторах. Установлены четкие взаимосвязи между ними, структурированная информация, что позволило определить основные направления их развития, такие как увеличение выходной мощности, работа с нелинейной нагрузкой при обеспечении высоких показателей точности, стабильности, низкого коэффициента искажений. В результате выявлено, что усилители с цифро-аналоговым принципом работы и гибридные наиболее перспективные для разработки и применения.
The systematization of precision power amplifiers for calibration systems and generators-calibrators was made. Established clear links between them, structured information that allowed to identify the main directions of their development, such as an increase output power, working with non-linear load while maintaining high levels of accuracy, stability, low coefficient of distortion. The result showed that amplifiers with digital-to-analog and hybrid principle of the most promising for the development and application.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_3_12
http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/895
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2015_N3_12.pdf163.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.